روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها  
بازگشت   روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:76: 76 76
:68: 68 68
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:26: 26 26
:18: 18 18
:10: 10 10
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:29: 29 29
:13: 13 13
:5: 5 5
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:16: 16 16
:8: 8 8
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:27: 27 27
:11: 11 11
:72: 72 72
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:30: 30 30
:22: 22 22
:6: 6 6
:75: 75 75
:67: 67 67
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:25: 25 25
:17: 17 17
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:28: 28 28
:73: 73 73
:65: 65 65
:49: 49 49
:33: 33 33
:101: 101 101
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:bored: Bored Bored
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:beta: Beta Beta
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:bangin: Bangin Bangin
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:arrow: Arrow Arrow
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:ah: Ah Ah
:sleep: Sleep Sleep
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:flower: Flower Flower
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:brow: Brow Brow
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:bleh: Bleh Bleh
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:bash: Bash Bash
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:bad: Bad Bad
:sniper: Sniper Sniper
:angel: Angel Angel
:smile: Smile Smile
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:chair: Chair Chair
:fox: Fox Fox
:na: Na Na
:first: First First
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:goodnight: Goodnight Goodnight
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:bye3: Bye3 Bye3
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:blush: Blush Blush
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:beee: Beee Beee
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:ban: Ban Ban
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:arabia: Arabia Arabia
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:afro: Afro Afro
:shy: Shy Shy
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:rotfl: Rotfl Rotfl
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:boxed: Boxed Boxed
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:biggrin: Biggrin Biggrin
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:bann: Bann Bann
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:artist: Artist Artist
:smoke: Smoke Smoke
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:sly: Sly Sly
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:walkman: Walkman Walkman
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:flowers: Flowers Flowers
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:bye: Bye Bye
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:blind: Blind Blind
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:bath: Bath Bath
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:bag: Bag Bag
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:angry: Angry Angry
:smile2: Smile2 Smile2
:zipped: Zipped Zipped
:1eye: 1eye 1eye
:shuriken: Shuriken Shuriken
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:friend: Friend Friend
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:book: Book Book
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:beer: Beer Beer
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:band: Band Band
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:argue: Argue Argue
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:aggressive: Aggressive Aggressive
:sick: Sick Sick
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:flex: Flex Flex
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:rtfm: Rtfm Rtfm
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:boxing: Boxing Boxing
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:banned: Banned Banned
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:baby: Baby Baby
:smurf: Smurf Smurf
:alien: Alien Alien
:smartass: Smartass Smartass
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:wallbash: Wallbash Wallbash
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:football: Football Football
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:bye2: Bye2 Bye2
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:blow: Blow Blow
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:batman: Batman Batman
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:balloon: Balloon Balloon
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:apploud: Apploud Apploud
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:zorro: Zorro Zorro
:2guns: 2guns 2guns
:shutup: Shutup Shutup
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:41y: 41 41
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:4u7: 47 47
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:2g6: 26 26
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:42m: 42 42
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:2x1: 21 21
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:5i5: 55 55

Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است