روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها  
بازگشت   روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:68: 68 68
:30: 30 30
:22: 22 22
:44: 44 44
:6: 6 6
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:25: 25 25
:55: 55 55
:17: 17 17
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:66: 66 66
:28: 28 28
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:69: 69 69
:61: 61 61
:23: 23 23
:15: 15 15
:7: 7 7
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:72: 72 72
:64: 64 64
:26: 26 26
:56: 56 56
:18: 18 18
:10: 10 10
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:67: 67 67
:29: 29 29
:59: 59 59
:51: 51 51
:13: 13 13
:43: 43 43
:5: 5 5
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:16: 16 16
:46: 46 46
:8: 8 8
:38: 38 38
:78: 78 78
:73: 73 73
:65: 65 65
:27: 27 27
:49: 49 49
:11: 11 11
:33: 33 33
:101: 101 101
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:boredom: Boredom Boredom
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:shout3: Shout Shout
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:blum1: Blum1 Blum1
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:drinks: Drinks Drinks
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:good: Good Good
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:congratulate: Congratulate Congratulate
:3mad: Mad Mad
:fool: Fool Fool
:3sorry: Sorry Sorry
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:bomb: Bomb Bomb
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:secret3: Secret Secret
:greeting: Greeting Greeting
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:acute: Acute Acute
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:dance2: Dance2 Dance2
:ok3: Ok Ok
:fool3: Fool3 Fool3
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:clapping: Clapping Clapping
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3smile: Smile Smile
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:blum2: Blum2 Blum2
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:empathy: Empathy Empathy
:3sad: Sad Sad
:good2: Good2 Good2
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:cray: Cray Cray
:music3: Music Music
:fool2: Fool2 Fool2
:3wink: Wink Wink
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:nerd: Nerd Nerd
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fishing: Fishing Fishing
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:mad: Mad Mad
:bored: Bored Bored
:excl: Excl Excl
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:laught: Laught Laught
:beta: Beta Beta
:drunk: Drunk Drunk
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:kid: Kid Kid
:bangin: Bangin Bangin
:donatello: Donatello Donatello
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:icecream: Icecream Icecream
:arrow: Arrow Arrow
:detective: Detective Detective
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:holiday: Holiday Holiday
:ah: Ah Ah
:crutch: Crutch Crutch
:smile2: Smile2 Smile2
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:santa: Santa Santa
:flowers: Flowers Flowers
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:mobile: Mobile Mobile
:brow: Brow Brow
:firefox: Firefox Firefox
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:lol: Lol Lol
:bleh: Bleh Bleh
:eek: Eek Eek
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:bash: Bash Bash
:down: Down Down
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:in_love: In Love In Love
:bad: Bad Bad
:dizzy: Dizzy Dizzy
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:horse: Horse Horse
:angel: Angel Angel
:crybaby: Crybaby Crybaby
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:sick: Sick Sick
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:whistle: Whistle Whistle
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:naughty: Naughty Naughty
:bye3: Bye3 Bye3
:fish: Fish Fish
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:love: Love Love
:blush: Blush Blush
:evil: Evil Evil
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:lamo: Lamo Lamo
:beee: Beee Beee
:drool: Drool Drool
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:ban: Ban Ban
:doctor: Doctor Doctor
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:arabia: Arabia Arabia
:dance: Dance Dance
:smurf: Smurf Smurf
:hmm: Hmm Hmm
:afro: Afro Afro
:crazy: Crazy Crazy
:smartass: Smartass Smartass
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:friend: Friend Friend
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:flex: Flex Flex
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:mad2: Mad2 Mad2
:boxed: Boxed Boxed
:fight: Fight Fight
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:biggrin: Biggrin Biggrin
:duel: Duel Duel
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:king: King King
:bann: Bann Bann
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:idea: Idea Idea
:artist: Artist Artist
:diablo: Diablo Diablo
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:homestar: Homestar Homestar
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:cry: Cry Cry
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:football: Football Football
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:music: Music Music
:bye: Bye Bye
:fireman: Fireman Fireman
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:blind: Blind Blind
:em: Em Em
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:kwasny: Kwasny Kwasny
:bath: Bath Bath
:drag: Drag Drag
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:jester: Jester Jester
:bag: Bag Bag
:dj: Dj Dj
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:hug: Hug Hug
:angry: Angry Angry
:crying: Crying Crying
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:hi: Hi Hi
:1eye: 1eye 1eye
:cop: Cop Cop
:sleep: Sleep Sleep
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:nene: Nene Nene
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:fishhit: Fishhit Fishhit
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:love2: Love2 Love2
:book: Book Book
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:laugh: Laugh Laugh
:beer: Beer Beer
:drooling: Drooling Drooling
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:kicking: Kicking Kicking
:band: Band Band
:doh: Doh Doh
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:hysterical: Hysterical Hysterical
:argue: Argue Argue
:death: Death Death
:sniper: Sniper Sniper
:hockey: Hockey Hockey
:aggressive: Aggressive Aggressive
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:smile: Smile Smile
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:samui: Samui Samui
:flower: Flower Flower
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:man: Man Man
:boxing: Boxing Boxing
:finger: Finger Finger
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:listen: Listen Listen
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:eat: Eat Eat
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:kiss: Kiss Kiss
:banned: Banned Banned
:dots: Dots Dots
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:innocent: Innocent Innocent
:baby: Baby Baby
:disgust: Disgust Disgust
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:hoover: Hoover Hoover
:alien: Alien Alien
:cry2: Cry2 Cry2
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:shy: Shy Shy
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:fox: Fox Fox
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:na: Na Na
:bye2: Bye2 Bye2
:first: First First
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:lookaround: Lookaround Lookaround
:blow: Blow Blow
:euro: Euro Euro
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:lady: Lady Lady
:batman: Batman Batman
:drive: Drive Drive
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:jockey: Jockey Jockey
:balloon: Balloon Balloon
:dntknw: Dntknw Dntknw
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:hurray: Hurray Hurray
:apploud: Apploud Apploud
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:smoke: Smoke Smoke
:hitler: Hitler Hitler
:2guns: 2guns 2guns
:cowboy: Cowboy Cowboy
:sly: Sly Sly
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:41y: 41 41
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:4u7: 47 47
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:2g6: 26 26
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:42m: 42 42
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:2x1: 21 21
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:5i5: 55 55
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)

Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است