روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها  
بازگشت   روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:112: 112 112
:30: 30 30
:104: 104 104
:22: 22 22
:76: 76 76
:68: 68 68
:6: 6 6
:44: 44 44
:36: 36 36
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:25: 25 25
:79: 79 79
:17: 17 17
:55: 55 55
:47: 47 47
:34: 34 34
:110: 110 110
:28: 28 28
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:50: 50 50
:113: 113 113
:105: 105 105
:23: 23 23
:77: 77 77
:15: 15 15
:69: 69 69
:7: 7 7
:61: 61 61
:37: 37 37
:32: 32 32
:108: 108 108
:26: 26 26
:100: 100 100
:18: 18 18
:72: 72 72
:10: 10 10
:64: 64 64
:56: 56 56
:40: 40 40
:111: 111 111
:29: 29 29
:103: 103 103
:75: 75 75
:13: 13 13
:67: 67 67
:5: 5 5
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:46: 46 46
:38: 38 38
:33: 33 33
:27: 27 27
:101: 101 101
:73: 73 73
:11: 11 11
:65: 65 65
:49: 49 49
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:shuriken: Shuriken Shuriken
:holiday: Holiday Holiday
:ah: Ah Ah
:crutch: Crutch Crutch
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:nerd: Nerd Nerd
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fishing: Fishing Fishing
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:mad: Mad Mad
:bored: Bored Bored
:excl: Excl Excl
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:laught: Laught Laught
:beta: Beta Beta
:drunk: Drunk Drunk
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:kid: Kid Kid
:bangin: Bangin Bangin
:donatello: Donatello Donatello
:smile2: Smile2 Smile2
:icecream: Icecream Icecream
:arrow: Arrow Arrow
:detective: Detective Detective
:zipped: Zipped Zipped
:horse: Horse Horse
:angel: Angel Angel
:crybaby: Crybaby Crybaby
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:geek: Geek Geek
:cat2: Cat2 Cat2
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:flowers: Flowers Flowers
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:mobile: Mobile Mobile
:brow: Brow Brow
:firefox: Firefox Firefox
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:lol: Lol Lol
:bleh: Bleh Bleh
:eek: Eek Eek
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:bash: Bash Bash
:down: Down Down
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:in_love: In Love In Love
:bad: Bad Bad
:dizzy: Dizzy Dizzy
:sick: Sick Sick
:dance: Dance Dance
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:hmm: Hmm Hmm
:afro: Afro Afro
:crazy: Crazy Crazy
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:friend: Friend Friend
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:naughty: Naughty Naughty
:bye3: Bye3 Bye3
:fish: Fish Fish
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:love: Love Love
:blush: Blush Blush
:evil: Evil Evil
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:lamo: Lamo Lamo
:beee: Beee Beee
:drool: Drool Drool
:smurf: Smurf Smurf
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:ban: Ban Ban
:doctor: Doctor Doctor
:smartass: Smartass Smartass
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:arabia: Arabia Arabia
:homestar: Homestar Homestar
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:cry: Cry Cry
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:flex: Flex Flex
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:mad2: Mad2 Mad2
:boxed: Boxed Boxed
:fight: Fight Fight
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:biggrin: Biggrin Biggrin
:duel: Duel Duel
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:king: King King
:bann: Bann Bann
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:idea: Idea Idea
:artist: Artist Artist
:diablo: Diablo Diablo
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:hug: Hug Hug
:angry: Angry Angry
:crying: Crying Crying
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:hi: Hi Hi
:1eye: 1eye 1eye
:cop: Cop Cop
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:football: Football Football
:thinking: Thinking Thinking
:plane: Plane Plane
:music: Music Music
:bye: Bye Bye
:fireman: Fireman Fireman
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:blind: Blind Blind
:em: Em Em
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:kwasny: Kwasny Kwasny
:bath: Bath Bath
:drag: Drag Drag
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:jester: Jester Jester
:bag: Bag Bag
:dj: Dj Dj
:sleep: Sleep Sleep
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:hockey: Hockey Hockey
:aggressive: Aggressive Aggressive
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:nene: Nene Nene
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:fishhit: Fishhit Fishhit
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:love2: Love2 Love2
:book: Book Book
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:laugh: Laugh Laugh
:beer: Beer Beer
:drooling: Drooling Drooling
:sniper: Sniper Sniper
:kicking: Kicking Kicking
:band: Band Band
:doh: Doh Doh
:smile: Smile Smile
:hysterical: Hysterical Hysterical
:argue: Argue Argue
:death: Death Death
:hoover: Hoover Hoover
:alien: Alien Alien
:cry2: Cry2 Cry2
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:flower: Flower Flower
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:man: Man Man
:boxing: Boxing Boxing
:finger: Finger Finger
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:listen: Listen Listen
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:eat: Eat Eat
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:kiss: Kiss Kiss
:banned: Banned Banned
:dots: Dots Dots
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:innocent: Innocent Innocent
:baby: Baby Baby
:disgust: Disgust Disgust
:shy: Shy Shy
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:hitler: Hitler Hitler
:2guns: 2guns 2guns
:cowboy: Cowboy Cowboy
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:fox: Fox Fox
:third: Third Third
:play_ball: Play Ball Play Ball
:na: Na Na
:bye2: Bye2 Bye2
:first: First First
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:lookaround: Lookaround Lookaround
:blow: Blow Blow
:euro: Euro Euro
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:lady: Lady Lady
:batman: Batman Batman
:drive: Drive Drive
:smoke: Smoke Smoke
:jockey: Jockey Jockey
:balloon: Balloon Balloon
:dntknw: Dntknw Dntknw
:sly: Sly Sly
:hurray: Hurray Hurray
:apploud: Apploud Apploud
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:41y: 41 41
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:10nh: 10 10
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:f3: 3 3
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:4u7: 47 47
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:z6: 6 6
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:2g6: 26 26
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:1mm4: 14 14
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:4h: 4 4
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:42m: 42 42
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:x7: 7 7
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:2x1: 21 21
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:1w9: 19 19
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:5i5: 55 55
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:x5: 5 5
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)

Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است