روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها  
بازگشت   روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:10: 10 10
:102: 102 102
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
:34: 34 34
:50: 50 50
:58: 58 58
:66: 66 66
:74: 74 74
:7: 7 7
:79: 79 79
:15: 15 15
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:31: 31 31
:47: 47 47
:55: 55 55
:76: 76 76
:104: 104 104
:112: 112 112
:28: 28 28
:36: 36 36
:44: 44 44
:68: 68 68
:101: 101 101
:17: 17 17
:25: 25 25
:33: 33 33
:49: 49 49
:65: 65 65
:73: 73 73
:6: 6 6
:78: 78 78
:22: 22 22
:30: 30 30
:38: 38 38
:46: 46 46
:75: 75 75
:11: 11 11
:103: 103 103
:111: 111 111
:27: 27 27
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:59: 59 59
:67: 67 67
:8: 8 8
:100: 100 100
:16: 16 16
:108: 108 108
:32: 32 32
:40: 40 40
:56: 56 56
:64: 64 64
:72: 72 72
:5: 5 5
:77: 77 77
:13: 13 13
:105: 105 105
:113: 113 113
:29: 29 29
:37: 37 37
:61: 61 61
:69: 69 69
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:tomato: Tomato Tomato
:duel: Duel Duel
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:rotfl: Rotfl Rotfl
:walkman: Walkman Walkman
:fight: Fight Fight
:mad2: Mad2 Mad2
:scooter: Scooter Scooter
:wink2: Wink2 Wink2
:flex: Flex Flex
:shocking: Shocking Shocking
:afro: Afro Afro
:yes2: Yes2 Yes2
:captain: Captain Captain
:fyou: Fyou Fyou
:sly: Sly Sly
:arabia: Arabia Arabia
:clap: Clap Clap
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:naughty: Naughty Naughty
:smoke: Smoke Smoke
:ban: Ban Ban
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:happy: Happy Happy
:notme: Notme Notme
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:beee: Beee Beee
:cry: Cry Cry
:homestar: Homestar Homestar
:osama: Osama Osama
:surrender: Surrender Surrender
:blush: Blush Blush
:diablo: Diablo Diablo
:idea: Idea Idea
:play_ball: Play Ball Play Ball
:third: Third Third
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:king: King King
:ranting: Ranting Ranting
:lamo: Lamo Lamo
:rlol: Rlol Rlol
:unsure: Unsure Unsure
:evil: Evil Evil
:love: Love Love
:samui: Samui Samui
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:fish: Fish Fish
:sheep: Sheep Sheep
:yak: Yak Yak
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:friend: Friend Friend
:shy: Shy Shy
:angel: Angel Angel
:cheers: Cheers Cheers
:goof: Goof Goof
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:bad: Bad Bad
:confused: Confused Confused
:haha2: Haha2 Haha2
:no2: No2 No2
:sos: Sos Sos
:bash: Bash Bash
:crazy: Crazy Crazy
:hmm: Hmm Hmm
:offtopic: Offtopic Offtopic
:stretcher: Stretcher Stretcher
:bleh: Bleh Bleh
:dance: Dance Dance
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:pirate: Pirate Pirate
:taz: Taz Taz
:brow: Brow Brow
:doctor: Doctor Doctor
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:punk: Punk Punk
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:drool: Drool Drool
:red_indian: Red Indian Red Indian
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:eek: Eek Eek
:lol: Lol Lol
:sad: Sad Sad
:watsup: Watsup Watsup
:firefox: Firefox Firefox
:mobile: Mobile Mobile
:second: Second Second
:winkiss: Winkiss Winkiss
:flowers: Flowers Flowers
:shout: Shout Shout
:ah: Ah Ah
:yu: Yu Yu
:cat2: Cat2 Cat2
:geek: Geek Geek
:smile: Smile Smile
:arrow: Arrow Arrow
:clover: Clover Clover
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:nerd: Nerd Nerd
:sniper: Sniper Sniper
:bangin: Bangin Bangin
:cool: Cool Cool
:help: Help Help
:no_clue: No Clue No Clue
:stoned: Stoned Stoned
:beta: Beta Beta
:crybaby: Crybaby Crybaby
:horse: Horse Horse
:photo: Photo Photo
:swoon: Swoon Swoon
:bored: Bored Bored
:dizzy: Dizzy Dizzy
:in_love: In Love In Love
:pray: Pray Pray
:throb: Throb Throb
:down: Down Down
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:drunk: Drunk Drunk
:laught: Laught Laught
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:victory: Victory Victory
:excl: Excl Excl
:mad: Mad Mad
:scared: Scared Scared
:wink: Wink Wink
:fishing: Fishing Fishing
:shit: Shit Shit
:2guns: 2guns 2guns
:yes: Yes Yes
:canadian: Canadian Canadian
:furious: Furious Furious
:sleep: Sleep Sleep
:apploud: Apploud Apploud
:chinese: Chinese Chinese
:gossip: Gossip Gossip
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:balloon: Balloon Balloon
:confused3: Confused3 Confused3
:handshake: Handshake Handshake
:nonono: Nonono Nonono
:specool: Specool Specool
:batman: Batman Batman
:crutch: Crutch Crutch
:holiday: Holiday Holiday
:oops: Oops Oops
:sun: Sun Sun
:blow: Blow Blow
:detective: Detective Detective
:icecream: Icecream Icecream
:plane: Plane Plane
:thinking: Thinking Thinking
:bye2: Bye2 Bye2
:donatello: Donatello Donatello
:kid: Kid Kid
:question: Question Question
:toilet: Toilet Toilet
:rip: Rip Rip
:tv: Tv Tv
:euro: Euro Euro
:lookaround: Lookaround Lookaround
:sailor: Sailor Sailor
:wc: Wc Wc
:first: First First
:na: Na Na
:serenade: Serenade Serenade
:yahoo: Yahoo Yahoo
:bye3: Bye3 Bye3
:fox: Fox Fox
:shutup: Shutup Shutup
:alien: Alien Alien
:zorro: Zorro Zorro
:chair: Chair Chair
:goodnight: Goodnight Goodnight
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:baby: Baby Baby
:cold: Cold Cold
:haha: Haha Haha
:no: No No
:sorry: Sorry Sorry
:banned: Banned Banned
:cowboy: Cowboy Cowboy
:hitler: Hitler Hitler
:nyam: Nyam Nyam
:stressed: Stressed Stressed
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:hurray: Hurray Hurray
:pimp: Pimp Pimp
:tastey: Tastey Tastey
:boxing: Boxing Boxing
:dntknw: Dntknw Dntknw
:jockey: Jockey Jockey
:puke: Puke Puke
:thumbup: Thumbup Thumbup
:drive: Drive Drive
:lady: Lady Lady
:tongue: Tongue Tongue
:eat: Eat Eat
:listen: Listen Listen
:rtfm: Rtfm Rtfm
:wallbash: Wallbash Wallbash
:finger: Finger Finger
:man: Man Man
:scream: Scream Scream
:winking: Winking Winking
:flower: Flower Flower
:shopping: Shopping Shopping
:aggressive: Aggressive Aggressive
:yinyang: Yinyang Yinyang
:cat: Cat Cat
:gathering: Gathering Gathering
:smartass: Smartass Smartass
:argue: Argue Argue
:clap2: Clap2 Clap2
:group: Group Group
:nene: Nene Nene
:smurf: Smurf Smurf
:band: Band Band
:construction: Construction Construction
:happybday: Happybday Happybday
:notworthy: Notworthy Notworthy
:starwars: Starwars Starwars
:beer: Beer Beer
:cry2: Cry2 Cry2
:hoover: Hoover Hoover
:phone: Phone Phone
:sweat: Sweat Sweat
:book: Book Book
:disgust: Disgust Disgust
:innocent: Innocent Innocent
:pokey: Pokey Pokey
:threat: Threat Threat
:dots: Dots Dots
:kiss: Kiss Kiss
:rap: Rap Rap
:laugh: Laugh Laugh
:rockon: Rockon Rockon
:vampire: Vampire Vampire
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:love2: Love2 Love2
:santa: Santa Santa
:whistle: Whistle Whistle
:fishhit: Fishhit Fishhit
:shifty: Shifty Shifty
:1eye: 1eye 1eye
:yawn: Yawn Yawn
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:sick: Sick Sick
:angry: Angry Angry
:chef: Chef Chef
:google: Google Google
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:bag: Bag Bag
:confused2: Confused2 Confused2
:hammer: Hammer Hammer
:nono: Nono Nono
:spam: Spam Spam
:bath: Bath Bath
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:hockey: Hockey Hockey
:ok: Ok Ok
:stupid: Stupid Stupid
:blind: Blind Blind
:death: Death Death
:hysterical: Hysterical Hysterical
:pizza: Pizza Pizza
:think: Think Think
:bye: Bye Bye
:doh: Doh Doh
:kicking: Kicking Kicking
:puppy: Puppy Puppy
:time: Time Time
:drooling: Drooling Drooling
:rifle: Rifle Rifle
:tooth: Tooth Tooth
:em: Em Em
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:saddam: Saddam Saddam
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:fireman: Fireman Fireman
:music: Music Music
:secret: Secret Secret
:wow: Wow Wow
:football: Football Football
:shuriken: Shuriken Shuriken
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:zipped: Zipped Zipped
:censored: Censored Censored
:goodbye: Goodbye Goodbye
:smile2: Smile2 Smile2
:artist: Artist Artist
:clown: Clown Clown
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:newyear: Newyear Newyear
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:bann: Bann Bann
:cop: Cop Cop
:hi: Hi Hi
:nuke: Nuke Nuke
:strange: Strange Strange
:biggrin: Biggrin Biggrin
:crying: Crying Crying
:hug: Hug Hug
:photo2: Photo2 Photo2
:talk: Talk Talk
:boxed: Boxed Boxed
:dj: Dj Dj
:jester: Jester Jester
:pray2: Pray2 Pray2
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:drag: Drag Drag
:kwasny: Kwasny Kwasny
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:x5: 5 5
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:41y: 41 41
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8_002: 8 002 8 002
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1w9: 19 19
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:x7: 7 7
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4u7: 47 47
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4h: 4 4
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7_002: 7 002 7 002
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2g6: 26 26
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1mm4: 14 14
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:z6: 6 6
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:42m: 42 42
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:f3: 3 3
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:2x1: 21 21
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10nh: 10 10
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5i5: 55 55
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)

Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است