روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها  
بازگشت   روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:19: 19 19
:9: 9 9
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:6: 6 6
:78: 78 78
:22: 22 22
:30: 30 30
:38: 38 38
:46: 46 46
:59: 59 59
:67: 67 67
:75: 75 75
:11: 11 11
:103: 103 103
:111: 111 111
:27: 27 27
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:56: 56 56
:64: 64 64
:72: 72 72
:8: 8 8
:100: 100 100
:16: 16 16
:108: 108 108
:32: 32 32
:40: 40 40
:61: 61 61
:69: 69 69
:5: 5 5
:77: 77 77
:13: 13 13
:105: 105 105
:113: 113 113
:29: 29 29
:37: 37 37
:58: 58 58
:66: 66 66
:74: 74 74
:10: 10 10
:102: 102 102
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
:34: 34 34
:50: 50 50
:55: 55 55
:7: 7 7
:79: 79 79
:15: 15 15
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:31: 31 31
:47: 47 47
:68: 68 68
:76: 76 76
:104: 104 104
:112: 112 112
:28: 28 28
:36: 36 36
:44: 44 44
:65: 65 65
:73: 73 73
:101: 101 101
:17: 17 17
:25: 25 25
:33: 33 33
:49: 49 49
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:clapping: Clapping Clapping
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:blum2: Blum2 Blum2
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:fool2: Fool2 Fool2
:cray: Cray Cray
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:boredom: Boredom Boredom
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:good: Good Good
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:fool: Fool Fool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:bomb: Bomb Bomb
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:fool3: Fool3 Fool3
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:drooling: Drooling Drooling
:pray2: Pray2 Pray2
:laugh: Laugh Laugh
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:rifle: Rifle Rifle
:love2: Love2 Love2
:boxing: Boxing Boxing
:tooth: Tooth Tooth
:fishhit: Fishhit Fishhit
:saddam: Saddam Saddam
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:secret: Secret Secret
:wow: Wow Wow
:chef: Chef Chef
:google: Google Google
:shuriken: Shuriken Shuriken
:zipped: Zipped Zipped
:confused2: Confused2 Confused2
:hammer: Hammer Hammer
:smile2: Smile2 Smile2
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:newyear: Newyear Newyear
:hockey: Hockey Hockey
:alien: Alien Alien
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:death: Death Death
:nuke: Nuke Nuke
:hysterical: Hysterical Hysterical
:baby: Baby Baby
:strange: Strange Strange
:doh: Doh Doh
:photo2: Photo2 Photo2
:kicking: Kicking Kicking
:banned: Banned Banned
:talk: Talk Talk
:beer: Beer Beer
:third: Third Third
:em: Em Em
:ranting: Ranting Ranting
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:book: Book Book
:tomato: Tomato Tomato
:fireman: Fireman Fireman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:music: Music Music
:walkman: Walkman Walkman
:football: Football Football
:scooter: Scooter Scooter
:wink2: Wink2 Wink2
:censored: Censored Censored
:goodbye: Goodbye Goodbye
:shocking: Shocking Shocking
:yes2: Yes2 Yes2
:clown: Clown Clown
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:sly: Sly Sly
:cop: Cop Cop
:naughty: Naughty Naughty
:hi: Hi Hi
:aggressive: Aggressive Aggressive
:smoke: Smoke Smoke
:crying: Crying Crying
:notme: Notme Notme
:hug: Hug Hug
:argue: Argue Argue
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:dj: Dj Dj
:osama: Osama Osama
:jester: Jester Jester
:band: Band Band
:surrender: Surrender Surrender
:drag: Drag Drag
:play_ball: Play Ball Play Ball
:kwasny: Kwasny Kwasny
:duel: Duel Duel
:punk: Punk Punk
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:blind: Blind Blind
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:fight: Fight Fight
:rlol: Rlol Rlol
:mad2: Mad2 Mad2
:bye: Bye Bye
:unsure: Unsure Unsure
:flex: Flex Flex
:samui: Samui Samui
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:captain: Captain Captain
:fyou: Fyou Fyou
:sheep: Sheep Sheep
:yak: Yak Yak
:clap: Clap Clap
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:shy: Shy Shy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:happy: Happy Happy
:1eye: 1eye 1eye
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:cry: Cry Cry
:no2: No2 No2
:homestar: Homestar Homestar
:angry: Angry Angry
:sos: Sos Sos
:diablo: Diablo Diablo
:offtopic: Offtopic Offtopic
:idea: Idea Idea
:bag: Bag Bag
:stretcher: Stretcher Stretcher
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:pirate: Pirate Pirate
:king: King King
:bath: Bath Bath
:taz: Taz Taz
:drool: Drool Drool
:pray: Pray Pray
:lamo: Lamo Lamo
:biggrin: Biggrin Biggrin
:throb: Throb Throb
:evil: Evil Evil
:red_indian: Red Indian Red Indian
:love: Love Love
:boxed: Boxed Boxed
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:fish: Fish Fish
:sad: Sad Sad
:watsup: Watsup Watsup
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:friend: Friend Friend
:second: Second Second
:winkiss: Winkiss Winkiss
:cheers: Cheers Cheers
:goof: Goof Goof
:shout: Shout Shout
:yu: Yu Yu
:confused: Confused Confused
:haha2: Haha2 Haha2
:smile: Smile Smile
:crazy: Crazy Crazy
:nerd: Nerd Nerd
:hmm: Hmm Hmm
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:sniper: Sniper Sniper
:dance: Dance Dance
:no_clue: No Clue No Clue
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:artist: Artist Artist
:stoned: Stoned Stoned
:doctor: Doctor Doctor
:photo: Photo Photo
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:bann: Bann Bann
:swoon: Swoon Swoon
:eek: Eek Eek
:question: Question Question
:lol: Lol Lol
:blush: Blush Blush
:toilet: Toilet Toilet
:firefox: Firefox Firefox
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:mobile: Mobile Mobile
:victory: Victory Victory
:flowers: Flowers Flowers
:scared: Scared Scared
:wink: Wink Wink
:cat2: Cat2 Cat2
:geek: Geek Geek
:shit: Shit Shit
:yes: Yes Yes
:clover: Clover Clover
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:sleep: Sleep Sleep
:cool: Cool Cool
:help: Help Help
:afro: Afro Afro
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:crybaby: Crybaby Crybaby
:nonono: Nonono Nonono
:horse: Horse Horse
:arabia: Arabia Arabia
:specool: Specool Specool
:dizzy: Dizzy Dizzy
:oops: Oops Oops
:in_love: In Love In Love
:ban: Ban Ban
:sun: Sun Sun
:down: Down Down
:plane: Plane Plane
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:beee: Beee Beee
:thinking: Thinking Thinking
:drunk: Drunk Drunk
:puke: Puke Puke
:laught: Laught Laught
:bleh: Bleh Bleh
:thumbup: Thumbup Thumbup
:excl: Excl Excl
:rip: Rip Rip
:mad: Mad Mad
:brow: Brow Brow
:tv: Tv Tv
:fishing: Fishing Fishing
:sailor: Sailor Sailor
:wc: Wc Wc
:canadian: Canadian Canadian
:furious: Furious Furious
:serenade: Serenade Serenade
:yahoo: Yahoo Yahoo
:chinese: Chinese Chinese
:gossip: Gossip Gossip
:shutup: Shutup Shutup
:zorro: Zorro Zorro
:confused3: Confused3 Confused3
:handshake: Handshake Handshake
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:crutch: Crutch Crutch
:no: No No
:holiday: Holiday Holiday
:angel: Angel Angel
:sorry: Sorry Sorry
:detective: Detective Detective
:nyam: Nyam Nyam
:icecream: Icecream Icecream
:bad: Bad Bad
:stressed: Stressed Stressed
:donatello: Donatello Donatello
:pimp: Pimp Pimp
:kid: Kid Kid
:bash: Bash Bash
:tastey: Tastey Tastey
:lady: Lady Lady
:beta: Beta Beta
:threat: Threat Threat
:euro: Euro Euro
:rap: Rap Rap
:lookaround: Lookaround Lookaround
:bored: Bored Bored
:tongue: Tongue Tongue
:first: First First
:rtfm: Rtfm Rtfm
:na: Na Na
:wallbash: Wallbash Wallbash
:bye3: Bye3 Bye3
:fox: Fox Fox
:scream: Scream Scream
:winking: Winking Winking
:chair: Chair Chair
:goodnight: Goodnight Goodnight
:shopping: Shopping Shopping
:yinyang: Yinyang Yinyang
:cold: Cold Cold
:haha: Haha Haha
:smartass: Smartass Smartass
:cowboy: Cowboy Cowboy
:nene: Nene Nene
:hitler: Hitler Hitler
:ah: Ah Ah
:smurf: Smurf Smurf
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:notworthy: Notworthy Notworthy
:hurray: Hurray Hurray
:arrow: Arrow Arrow
:starwars: Starwars Starwars
:dntknw: Dntknw Dntknw
:phone: Phone Phone
:jockey: Jockey Jockey
:bangin: Bangin Bangin
:sweat: Sweat Sweat
:drive: Drive Drive
:pokey: Pokey Pokey
:eat: Eat Eat
:puppy: Puppy Puppy
:listen: Listen Listen
:blow: Blow Blow
:time: Time Time
:finger: Finger Finger
:rockon: Rockon Rockon
:man: Man Man
:bye2: Bye2 Bye2
:vampire: Vampire Vampire
:flower: Flower Flower
:santa: Santa Santa
:whistle: Whistle Whistle
:cat: Cat Cat
:gathering: Gathering Gathering
:shifty: Shifty Shifty
:yawn: Yawn Yawn
:clap2: Clap2 Clap2
:group: Group Group
:sick: Sick Sick
:construction: Construction Construction
:happybday: Happybday Happybday
:2guns: 2guns 2guns
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:cry2: Cry2 Cry2
:nono: Nono Nono
:hoover: Hoover Hoover
:apploud: Apploud Apploud
:spam: Spam Spam
:disgust: Disgust Disgust
:ok: Ok Ok
:innocent: Innocent Innocent
:balloon: Balloon Balloon
:stupid: Stupid Stupid
:dots: Dots Dots
:pizza: Pizza Pizza
:kiss: Kiss Kiss
:batman: Batman Batman
:think: Think Think
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:z6: 6 6
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:42m: 42 42
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:f3: 3 3
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:2x1: 21 21
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:8_002: 8 002 8 002
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:10nh: 10 10
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:5i5: 55 55
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:x5: 5 5
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:41y: 41 41
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:1w9: 19 19
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:7_002: 7 002 7 002
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:x7: 7 7
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4u7: 47 47
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:4h: 4 4
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:2g6: 26 26
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:1mm4: 14 14
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)

Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است