روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها  
بازگشت   روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:44: 44 44
:36: 36 36
:112: 112 112
:30: 30 30
:104: 104 104
:22: 22 22
:76: 76 76
:68: 68 68
:6: 6 6
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:25: 25 25
:79: 79 79
:17: 17 17
:50: 50 50
:34: 34 34
:110: 110 110
:28: 28 28
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:58: 58 58
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:23: 23 23
:77: 77 77
:15: 15 15
:69: 69 69
:7: 7 7
:61: 61 61
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:26: 26 26
:100: 100 100
:18: 18 18
:72: 72 72
:10: 10 10
:64: 64 64
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:111: 111 111
:29: 29 29
:103: 103 103
:75: 75 75
:13: 13 13
:67: 67 67
:5: 5 5
:59: 59 59
:46: 46 46
:38: 38 38
:78: 78 78
:16: 16 16
:8: 8 8
:49: 49 49
:33: 33 33
:27: 27 27
:101: 101 101
:73: 73 73
:11: 11 11
:65: 65 65
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:boredom: Boredom Boredom
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:drinks: Drinks Drinks
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:good: Good Good
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:fool: Fool Fool
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:bomb: Bomb Bomb
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:greeting: Greeting Greeting
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:acute: Acute Acute
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:fool3: Fool3 Fool3
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:clapping: Clapping Clapping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:empathy: Empathy Empathy
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:good2: Good2 Good2
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:cray: Cray Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:fool2: Fool2 Fool2
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:furious: Furious Furious
:beta: Beta Beta
:canadian: Canadian Canadian
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:bangin: Bangin Bangin
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:arrow: Arrow Arrow
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:ah: Ah Ah
:smile2: Smile2 Smile2
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:handshake: Handshake Handshake
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:confused3: Confused3 Confused3
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:gossip: Gossip Gossip
:bored: Bored Bored
:chinese: Chinese Chinese
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:cat2: Cat2 Cat2
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:flowers: Flowers Flowers
:bash: Bash Bash
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:bad: Bad Bad
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:angel: Angel Angel
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:sick: Sick Sick
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:brow: Brow Brow
:clover: Clover Clover
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:geek: Geek Geek
:bleh: Bleh Bleh
:friend: Friend Friend
:beee: Beee Beee
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:ban: Ban Ban
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:arabia: Arabia Arabia
:smurf: Smurf Smurf
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:afro: Afro Afro
:smartass: Smartass Smartass
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:haha2: Haha2 Haha2
:bye3: Bye3 Bye3
:confused: Confused Confused
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:goof: Goof Goof
:blush: Blush Blush
:cheers: Cheers Cheers
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:fyou: Fyou Fyou
:biggrin: Biggrin Biggrin
:captain: Captain Captain
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:flex: Flex Flex
:bann: Bann Bann
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:artist: Artist Artist
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:boxed: Boxed Boxed
:clap: Clap Clap
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:plane: Plane Plane
:football: Football Football
:bath: Bath Bath
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:bag: Bag Bag
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:angry: Angry Angry
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:1eye: 1eye 1eye
:sleep: Sleep Sleep
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:bye: Bye Bye
:clown: Clown Clown
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:goodbye: Goodbye Goodbye
:blind: Blind Blind
:censored: Censored Censored
:thinking: Thinking Thinking
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:beer: Beer Beer
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:band: Band Band
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:argue: Argue Argue
:sniper: Sniper Sniper
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:aggressive: Aggressive Aggressive
:smile: Smile Smile
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:hammer: Hammer Hammer
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:confused2: Confused2 Confused2
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:google: Google Google
:book: Book Book
:chef: Chef Chef
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:gathering: Gathering Gathering
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:cat: Cat Cat
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:flower: Flower Flower
:banned: Banned Banned
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:baby: Baby Baby
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:alien: Alien Alien
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:shy: Shy Shy
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:group: Group Group
:boxing: Boxing Boxing
:clap2: Clap2 Clap2
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:play_ball: Play Ball Play Ball
:fox: Fox Fox
:batman: Batman Batman
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:na: Na Na
:first: First First
:balloon: Balloon Balloon
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:apploud: Apploud Apploud
:smoke: Smoke Smoke
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:2guns: 2guns 2guns
:sly: Sly Sly
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:haha: Haha Haha
:bye2: Bye2 Bye2
:cold: Cold Cold
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:goodnight: Goodnight Goodnight
:blow: Blow Blow
:chair: Chair Chair
:third: Third Third
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:41y: 41 41
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:10nh: 10 10
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:f3: 3 3
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:7_002: 7 002 7 002
:4u7: 47 47
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:z6: 6 6
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:2g6: 26 26
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:1mm4: 14 14
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:4h: 4 4
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:8_002: 8 002 8 002
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:42m: 42 42
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:x7: 7 7
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:2x1: 21 21
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:1w9: 19 19
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:5i5: 55 55
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:x5: 5 5

Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است