روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها  
بازگشت   روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:44: 44 44
:36: 36 36
:30: 30 30
:112: 112 112
:22: 22 22
:104: 104 104
:76: 76 76
:6: 6 6
:68: 68 68
:55: 55 55
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:25: 25 25
:107: 107 107
:17: 17 17
:79: 79 79
:58: 58 58
:50: 50 50
:34: 34 34
:28: 28 28
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:37: 37 37
:113: 113 113
:23: 23 23
:105: 105 105
:15: 15 15
:77: 77 77
:7: 7 7
:69: 69 69
:61: 61 61
:56: 56 56
:40: 40 40
:32: 32 32
:26: 26 26
:108: 108 108
:18: 18 18
:100: 100 100
:10: 10 10
:72: 72 72
:64: 64 64
:59: 59 59
:51: 51 51
:43: 43 43
:35: 35 35
:29: 29 29
:111: 111 111
:103: 103 103
:13: 13 13
:75: 75 75
:5: 5 5
:67: 67 67
:46: 46 46
:38: 38 38
:16: 16 16
:78: 78 78
:8: 8 8
:49: 49 49
:33: 33 33
:27: 27 27
:101: 101 101
:11: 11 11
:73: 73 73
:65: 65 65
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:furious: Furious Furious
:canadian: Canadian Canadian
:talk: Talk Talk
:photo2: Photo2 Photo2
:beta: Beta Beta
:nerd: Nerd Nerd
:fishing: Fishing Fishing
:strange: Strange Strange
:nuke: Nuke Nuke
:bangin: Bangin Bangin
:mad: Mad Mad
:excl: Excl Excl
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:newyear: Newyear Newyear
:arrow: Arrow Arrow
:laught: Laught Laught
:drunk: Drunk Drunk
:smile2: Smile2 Smile2
:ah: Ah Ah
:kid: Kid Kid
:donatello: Donatello Donatello
:zipped: Zipped Zipped
:shuriken: Shuriken Shuriken
:icecream: Icecream Icecream
:detective: Detective Detective
:wow: Wow Wow
:secret: Secret Secret
:holiday: Holiday Holiday
:crutch: Crutch Crutch
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:saddam: Saddam Saddam
:handshake: Handshake Handshake
:confused3: Confused3 Confused3
:tooth: Tooth Tooth
:rifle: Rifle Rifle
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:gossip: Gossip Gossip
:chinese: Chinese Chinese
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:pray2: Pray2 Pray2
:bored: Bored Bored
:cat2: Cat2 Cat2
:think: Think Think
:pizza: Pizza Pizza
:bleh: Bleh Bleh
:flowers: Flowers Flowers
:stupid: Stupid Stupid
:ok: Ok Ok
:bash: Bash Bash
:mobile: Mobile Mobile
:firefox: Firefox Firefox
:spam: Spam Spam
:nono: Nono Nono
:bad: Bad Bad
:lol: Lol Lol
:eek: Eek Eek
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:angel: Angel Angel
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:down: Down Down
:sick: Sick Sick
:in_love: In Love In Love
:dizzy: Dizzy Dizzy
:yawn: Yawn Yawn
:shifty: Shifty Shifty
:horse: Horse Horse
:crybaby: Crybaby Crybaby
:whistle: Whistle Whistle
:santa: Santa Santa
:help: Help Help
:cool: Cool Cool
:vampire: Vampire Vampire
:rockon: Rockon Rockon
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:clover: Clover Clover
:time: Time Time
:puppy: Puppy Puppy
:brow: Brow Brow
:geek: Geek Geek
:blush: Blush Blush
:friend: Friend Friend
:sweat: Sweat Sweat
:phone: Phone Phone
:beee: Beee Beee
:naughty: Naughty Naughty
:fish: Fish Fish
:starwars: Starwars Starwars
:notworthy: Notworthy Notworthy
:ban: Ban Ban
:love: Love Love
:evil: Evil Evil
:smurf: Smurf Smurf
:arabia: Arabia Arabia
:lamo: Lamo Lamo
:drool: Drool Drool
:smartass: Smartass Smartass
:afro: Afro Afro
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:doctor: Doctor Doctor
:yinyang: Yinyang Yinyang
:shopping: Shopping Shopping
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:dance: Dance Dance
:winking: Winking Winking
:scream: Scream Scream
:hmm: Hmm Hmm
:crazy: Crazy Crazy
:wallbash: Wallbash Wallbash
:rtfm: Rtfm Rtfm
:haha2: Haha2 Haha2
:confused: Confused Confused
:tongue: Tongue Tongue
:rap: Rap Rap
:bye3: Bye3 Bye3
:goof: Goof Goof
:cheers: Cheers Cheers
:threat: Threat Threat
:pokey: Pokey Pokey
:fyou: Fyou Fyou
:captain: Captain Captain
:tastey: Tastey Tastey
:pimp: Pimp Pimp
:biggrin: Biggrin Biggrin
:flex: Flex Flex
:stressed: Stressed Stressed
:nyam: Nyam Nyam
:bann: Bann Bann
:mad2: Mad2 Mad2
:fight: Fight Fight
:sorry: Sorry Sorry
:no: No No
:artist: Artist Artist
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:duel: Duel Duel
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:king: King King
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:zorro: Zorro Zorro
:shutup: Shutup Shutup
:idea: Idea Idea
:diablo: Diablo Diablo
:yahoo: Yahoo Yahoo
:serenade: Serenade Serenade
:homestar: Homestar Homestar
:cry: Cry Cry
:wc: Wc Wc
:sailor: Sailor Sailor
:happy: Happy Happy
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:tv: Tv Tv
:rip: Rip Rip
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:clap: Clap Clap
:thumbup: Thumbup Thumbup
:puke: Puke Puke
:boxed: Boxed Boxed
:plane: Plane Plane
:blind: Blind Blind
:football: Football Football
:sun: Sun Sun
:oops: Oops Oops
:bath: Bath Bath
:music: Music Music
:fireman: Fireman Fireman
:specool: Specool Specool
:nonono: Nonono Nonono
:bag: Bag Bag
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:em: Em Em
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:angry: Angry Angry
:kwasny: Kwasny Kwasny
:drag: Drag Drag
:sleep: Sleep Sleep
:1eye: 1eye 1eye
:jester: Jester Jester
:dj: Dj Dj
:yes: Yes Yes
:shit: Shit Shit
:hug: Hug Hug
:crying: Crying Crying
:wink: Wink Wink
:scared: Scared Scared
:hi: Hi Hi
:cop: Cop Cop
:victory: Victory Victory
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:clown: Clown Clown
:toilet: Toilet Toilet
:question: Question Question
:bye: Bye Bye
:goodbye: Goodbye Goodbye
:censored: Censored Censored
:thinking: Thinking Thinking
:book: Book Book
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:swoon: Swoon Swoon
:photo: Photo Photo
:beer: Beer Beer
:nene: Nene Nene
:fishhit: Fishhit Fishhit
:stoned: Stoned Stoned
:no_clue: No Clue No Clue
:band: Band Band
:love2: Love2 Love2
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:sniper: Sniper Sniper
:argue: Argue Argue
:laugh: Laugh Laugh
:drooling: Drooling Drooling
:smile: Smile Smile
:aggressive: Aggressive Aggressive
:kicking: Kicking Kicking
:doh: Doh Doh
:yu: Yu Yu
:shout: Shout Shout
:hysterical: Hysterical Hysterical
:death: Death Death
:winkiss: Winkiss Winkiss
:second: Second Second
:hockey: Hockey Hockey
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:watsup: Watsup Watsup
:sad: Sad Sad
:hammer: Hammer Hammer
:confused2: Confused2 Confused2
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:red_indian: Red Indian Red Indian
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:google: Google Google
:chef: Chef Chef
:throb: Throb Throb
:pray: Pray Pray
:gathering: Gathering Gathering
:cat: Cat Cat
:taz: Taz Taz
:pirate: Pirate Pirate
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:flower: Flower Flower
:stretcher: Stretcher Stretcher
:offtopic: Offtopic Offtopic
:banned: Banned Banned
:man: Man Man
:finger: Finger Finger
:sos: Sos Sos
:no2: No2 No2
:baby: Baby Baby
:listen: Listen Listen
:eat: Eat Eat
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:alien: Alien Alien
:kiss: Kiss Kiss
:dots: Dots Dots
:shy: Shy Shy
:innocent: Innocent Innocent
:disgust: Disgust Disgust
:yak: Yak Yak
:sheep: Sheep Sheep
:hoover: Hoover Hoover
:cry2: Cry2 Cry2
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:samui: Samui Samui
:happybday: Happybday Happybday
:construction: Construction Construction
:unsure: Unsure Unsure
:rlol: Rlol Rlol
:group: Group Group
:clap2: Clap2 Clap2
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:punk: Punk Punk
:boxing: Boxing Boxing
:play_ball: Play Ball Play Ball
:blow: Blow Blow
:fox: Fox Fox
:surrender: Surrender Surrender
:osama: Osama Osama
:batman: Batman Batman
:na: Na Na
:first: First First
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:notme: Notme Notme
:balloon: Balloon Balloon
:lookaround: Lookaround Lookaround
:euro: Euro Euro
:smoke: Smoke Smoke
:apploud: Apploud Apploud
:lady: Lady Lady
:drive: Drive Drive
:sly: Sly Sly
:2guns: 2guns 2guns
:jockey: Jockey Jockey
:dntknw: Dntknw Dntknw
:yes2: Yes2 Yes2
:shocking: Shocking Shocking
:hurray: Hurray Hurray
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:wink2: Wink2 Wink2
:scooter: Scooter Scooter
:hitler: Hitler Hitler
:cowboy: Cowboy Cowboy
:walkman: Walkman Walkman
:rotfl: Rotfl Rotfl
:haha: Haha Haha
:cold: Cold Cold
:tomato: Tomato Tomato
:ranting: Ranting Ranting
:bye2: Bye2 Bye2
:goodnight: Goodnight Goodnight
:chair: Chair Chair
:third: Third Third
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:41y: 41 41
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:10nh: 10 10
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:f3: 3 3
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:7_002: 7 002 7 002
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:4u7: 47 47
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:z6: 6 6
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:2g6: 26 26
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:1mm4: 14 14
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:4h: 4 4
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:8_002: 8 002 8 002
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:42m: 42 42
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:x7: 7 7
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:2x1: 21 21
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:1w9: 19 19
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:5i5: 55 55
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:x5: 5 5

Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است