روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها  
بازگشت   روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:14: 14 14
:12: 12 12
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:44: 44 44
:6: 6 6
:36: 36 36
:112: 112 112
:104: 104 104
:76: 76 76
:68: 68 68
:30: 30 30
:22: 22 22
:47: 47 47
:31: 31 31
:115: 115 115
:107: 107 107
:79: 79 79
:25: 25 25
:55: 55 55
:17: 17 17
:34: 34 34
:110: 110 110
:102: 102 102
:74: 74 74
:66: 66 66
:28: 28 28
:58: 58 58
:50: 50 50
:15: 15 15
:7: 7 7
:37: 37 37
:113: 113 113
:105: 105 105
:77: 77 77
:69: 69 69
:61: 61 61
:23: 23 23
:10: 10 10
:40: 40 40
:32: 32 32
:108: 108 108
:100: 100 100
:72: 72 72
:64: 64 64
:26: 26 26
:56: 56 56
:18: 18 18
:13: 13 13
:43: 43 43
:5: 5 5
:35: 35 35
:111: 111 111
:103: 103 103
:75: 75 75
:67: 67 67
:29: 29 29
:59: 59 59
:51: 51 51
:16: 16 16
:46: 46 46
:8: 8 8
:38: 38 38
:78: 78 78
:11: 11 11
:33: 33 33
:101: 101 101
:73: 73 73
:65: 65 65
:27: 27 27
:49: 49 49
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:boredom: Boredom Boredom
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:blum1: Blum1 Blum1
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:drinks: Drinks Drinks
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:good: Good Good
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:congratulate: Congratulate Congratulate
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:fool: Fool Fool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:bomb: Bomb Bomb
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:greeting: Greeting Greeting
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:acute: Acute Acute
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:dance2: Dance2 Dance2
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:fool3: Fool3 Fool3
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:clapping: Clapping Clapping
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:hang1: Hang1 Hang1
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:blum2: Blum2 Blum2
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:empathy: Empathy Empathy
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:good2: Good2 Good2
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:cray: Cray Cray
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:bangin: Bangin Bangin
:nerd: Nerd Nerd
:smile2: Smile2 Smile2
:fishing: Fishing Fishing
:arrow: Arrow Arrow
:zipped: Zipped Zipped
:mad: Mad Mad
:shuriken: Shuriken Shuriken
:excl: Excl Excl
:ah: Ah Ah
:wow: Wow Wow
:laught: Laught Laught
:secret: Secret Secret
:drunk: Drunk Drunk
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:kid: Kid Kid
:saddam: Saddam Saddam
:donatello: Donatello Donatello
:tooth: Tooth Tooth
:icecream: Icecream Icecream
:rifle: Rifle Rifle
:detective: Detective Detective
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:holiday: Holiday Holiday
:pray2: Pray2 Pray2
:crutch: Crutch Crutch
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:talk: Talk Talk
:handshake: Handshake Handshake
:photo2: Photo2 Photo2
:confused3: Confused3 Confused3
:bored: Bored Bored
:strange: Strange Strange
:gossip: Gossip Gossip
:nuke: Nuke Nuke
:chinese: Chinese Chinese
:beta: Beta Beta
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:furious: Furious Furious
:newyear: Newyear Newyear
:canadian: Canadian Canadian
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:flowers: Flowers Flowers
:bad: Bad Bad
:mobile: Mobile Mobile
:sick: Sick Sick
:firefox: Firefox Firefox
:angel: Angel Angel
:yawn: Yawn Yawn
:lol: Lol Lol
:shifty: Shifty Shifty
:eek: Eek Eek
:whistle: Whistle Whistle
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:santa: Santa Santa
:down: Down Down
:vampire: Vampire Vampire
:in_love: In Love In Love
:rockon: Rockon Rockon
:dizzy: Dizzy Dizzy
:time: Time Time
:horse: Horse Horse
:puppy: Puppy Puppy
:crybaby: Crybaby Crybaby
:think: Think Think
:help: Help Help
:pizza: Pizza Pizza
:cool: Cool Cool
:brow: Brow Brow
:stupid: Stupid Stupid
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:ok: Ok Ok
:clover: Clover Clover
:bleh: Bleh Bleh
:spam: Spam Spam
:geek: Geek Geek
:nono: Nono Nono
:cat2: Cat2 Cat2
:bash: Bash Bash
:ban: Ban Ban
:naughty: Naughty Naughty
:smartass: Smartass Smartass
:fish: Fish Fish
:arabia: Arabia Arabia
:yinyang: Yinyang Yinyang
:love: Love Love
:shopping: Shopping Shopping
:evil: Evil Evil
:afro: Afro Afro
:winking: Winking Winking
:lamo: Lamo Lamo
:scream: Scream Scream
:drool: Drool Drool
:wallbash: Wallbash Wallbash
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:rtfm: Rtfm Rtfm
:doctor: Doctor Doctor
:tongue: Tongue Tongue
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:rap: Rap Rap
:dance: Dance Dance
:threat: Threat Threat
:hmm: Hmm Hmm
:pokey: Pokey Pokey
:crazy: Crazy Crazy
:bye3: Bye3 Bye3
:sweat: Sweat Sweat
:haha2: Haha2 Haha2
:phone: Phone Phone
:confused: Confused Confused
:blush: Blush Blush
:starwars: Starwars Starwars
:goof: Goof Goof
:notworthy: Notworthy Notworthy
:cheers: Cheers Cheers
:beee: Beee Beee
:smurf: Smurf Smurf
:friend: Friend Friend
:bann: Bann Bann
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:flex: Flex Flex
:artist: Artist Artist
:zorro: Zorro Zorro
:mad2: Mad2 Mad2
:shutup: Shutup Shutup
:fight: Fight Fight
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:yahoo: Yahoo Yahoo
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:serenade: Serenade Serenade
:duel: Duel Duel
:wc: Wc Wc
:king: King King
:sailor: Sailor Sailor
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:tv: Tv Tv
:idea: Idea Idea
:rip: Rip Rip
:diablo: Diablo Diablo
:thumbup: Thumbup Thumbup
:homestar: Homestar Homestar
:puke: Puke Puke
:cry: Cry Cry
:tastey: Tastey Tastey
:happy: Happy Happy
:pimp: Pimp Pimp
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:boxed: Boxed Boxed
:stressed: Stressed Stressed
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:nyam: Nyam Nyam
:clap: Clap Clap
:biggrin: Biggrin Biggrin
:sorry: Sorry Sorry
:fyou: Fyou Fyou
:no: No No
:captain: Captain Captain
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:football: Football Football
:bag: Bag Bag
:music: Music Music
:sleep: Sleep Sleep
:fireman: Fireman Fireman
:angry: Angry Angry
:yes: Yes Yes
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:shit: Shit Shit
:em: Em Em
:1eye: 1eye 1eye
:wink: Wink Wink
:kwasny: Kwasny Kwasny
:scared: Scared Scared
:drag: Drag Drag
:victory: Victory Victory
:jester: Jester Jester
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:dj: Dj Dj
:toilet: Toilet Toilet
:hug: Hug Hug
:question: Question Question
:crying: Crying Crying
:thinking: Thinking Thinking
:hi: Hi Hi
:plane: Plane Plane
:cop: Cop Cop
:bye: Bye Bye
:sun: Sun Sun
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:oops: Oops Oops
:clown: Clown Clown
:blind: Blind Blind
:specool: Specool Specool
:goodbye: Goodbye Goodbye
:nonono: Nonono Nonono
:censored: Censored Censored
:bath: Bath Bath
:band: Band Band
:nene: Nene Nene
:smile: Smile Smile
:fishhit: Fishhit Fishhit
:argue: Argue Argue
:yu: Yu Yu
:love2: Love2 Love2
:shout: Shout Shout
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:aggressive: Aggressive Aggressive
:winkiss: Winkiss Winkiss
:laugh: Laugh Laugh
:second: Second Second
:drooling: Drooling Drooling
:watsup: Watsup Watsup
:kicking: Kicking Kicking
:sad: Sad Sad
:doh: Doh Doh
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:hysterical: Hysterical Hysterical
:red_indian: Red Indian Red Indian
:death: Death Death
:throb: Throb Throb
:hockey: Hockey Hockey
:pray: Pray Pray
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:swoon: Swoon Swoon
:hammer: Hammer Hammer
:photo: Photo Photo
:confused2: Confused2 Confused2
:book: Book Book
:stoned: Stoned Stoned
:google: Google Google
:no_clue: No Clue No Clue
:chef: Chef Chef
:beer: Beer Beer
:sniper: Sniper Sniper
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:flower: Flower Flower
:baby: Baby Baby
:man: Man Man
:shy: Shy Shy
:finger: Finger Finger
:alien: Alien Alien
:yak: Yak Yak
:listen: Listen Listen
:sheep: Sheep Sheep
:eat: Eat Eat
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:kiss: Kiss Kiss
:samui: Samui Samui
:dots: Dots Dots
:unsure: Unsure Unsure
:innocent: Innocent Innocent
:rlol: Rlol Rlol
:disgust: Disgust Disgust
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:hoover: Hoover Hoover
:punk: Punk Punk
:cry2: Cry2 Cry2
:taz: Taz Taz
:happybday: Happybday Happybday
:pirate: Pirate Pirate
:construction: Construction Construction
:boxing: Boxing Boxing
:stretcher: Stretcher Stretcher
:group: Group Group
:offtopic: Offtopic Offtopic
:clap2: Clap2 Clap2
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:sos: Sos Sos
:gathering: Gathering Gathering
:no2: No2 No2
:cat: Cat Cat
:banned: Banned Banned
:smoke: Smoke Smoke
:fox: Fox Fox
:balloon: Balloon Balloon
:na: Na Na
:sly: Sly Sly
:first: First First
:apploud: Apploud Apploud
:yes2: Yes2 Yes2
:lookaround: Lookaround Lookaround
:shocking: Shocking Shocking
:euro: Euro Euro
:2guns: 2guns 2guns
:wink2: Wink2 Wink2
:lady: Lady Lady
:scooter: Scooter Scooter
:drive: Drive Drive
:walkman: Walkman Walkman
:jockey: Jockey Jockey
:rotfl: Rotfl Rotfl
:dntknw: Dntknw Dntknw
:tomato: Tomato Tomato
:hurray: Hurray Hurray
:ranting: Ranting Ranting
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:third: Third Third
:hitler: Hitler Hitler
:play_ball: Play Ball Play Ball
:cowboy: Cowboy Cowboy
:bye2: Bye2 Bye2
:surrender: Surrender Surrender
:haha: Haha Haha
:osama: Osama Osama
:cold: Cold Cold
:blow: Blow Blow
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:goodnight: Goodnight Goodnight
:notme: Notme Notme
:chair: Chair Chair
:batman: Batman Batman
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:10nh: 10 10
:41y: 41 41
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:f3: 3 3
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:7_002: 7 002 7 002
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:z6: 6 6
:4u7: 47 47
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:1mm4: 14 14
:2g6: 26 26
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:4h: 4 4
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:8_002: 8 002 8 002
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:x7: 7 7
:42m: 42 42
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:1w9: 19 19
:2x1: 21 21
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:x5: 5 5
:5i5: 55 55
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)

Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است