روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها

روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها (/)
-   روانشناسي كودك (http://psychology.harferooz.com/forum97.html)
-   -   ارزیابی مهارت حرکتی کودکانdcd و تاثیر تمرین ذهنی (http://psychology.harferooz.com/thread1801.html)

psycho 05-02-2011 04:27 PM

ارزیابی مهارت حرکتی کودکانdcd و تاثیر تمرین ذهنی
 ارزیابی مهارت حرکتی کودکانDCD و تاثیر تمرین ذهنی


چکیده پژوهش:


هدف: پژوهش حاضر به منظور ارزیابی مهارت حرکتی دانش آموزان دختر و پسر سالهای چهارم و پنحم دبستان با اختلال DCD تهران و تاثیر تصویر سازی بصری بر بهبود عملکرد آنها بود.در این پژوهش تصویر سازی بصری به عنوان متغیر مستقل و مهارت حرکتی به عنوان متغیر وابسته محسوب می شوند. روش : 40 نفر از دانش آموزان DCD سالهای چهارم و پنجم دبستان شرکت داشتند که 20 نفر از آنها کنترل و 20 نفر آزمایشی بودند .

نمونه ها با استفاده از روش نمونه در دسترس انتخاب گردید . پژوهش حاضر از نوع پژوهش های نظری کاربردی و توصیفی است. و روش تحلیل داده ها t گروههای مستقل است . همچنین برای تحلیل هریک از تصویر سازی ها از روش SPSS استفاده گردید . براي ارزيابي توانايي تصوير سازي بصري از پرسشنامه تصویر سازی دیوید مارکز استفاده شد و گروه نمونه به دو گروه آزمایشی و کنترل تقسيم شد و میزان مهارت حرکتی آنها از طریق پرتاب توپ بسکتبال به داخل سبد سنجیده شد. برای گروه کنترل جلسات سنجش مهارت بدون تمرین ذهنی و برای گروه آزمایشی همراه با تمرین ذهنی صورت می گیرد.

پرتاب توپ آزادانه صورت می گیرد . آزمودنی در نیم دایره مستقر می شود و از فاصله 65/2 متری نسبت به سبد به صورت آزاد توپ را پرتاب می کند. هر آزمودنی در هر جلسه 20 پرتاب آزاد انجام می دهد. به هر پرتاب در صورت گل شدن یک امتیاز داده می شود و در صورت گل نشدن صفر منظور می شود. به گروه آزمایشی در هر جلسه قبل از پرتاب توپ 3 دقیقه تمرین ذهنی داده می شود. پس از8 جلسه میزان تاثیر تمرین ذهنی بر بهبود عملکرد آنها سنجیده می شود.

يافته ها : نتایج این پژوهش نشان داد که بین بین مهارت حرکتی ( تعداد پرتاب توپ) و تصویر سازی با چشمان بسته درپیش آزمون r= -0/087) ) با سطح خطای 05/0 رابطه معنی داری وجود ندارد.

بین مهارت حرکتی ( زمان به معنای توان سرعتی ) و تصویر سازی با چشمان بسته در پیش آزمون r=0/1 با سطح خطای5 0/0رابطه معنی داری وجود ندارد.همینطور بین مهارت حرکتی ( تعداد پرتاب توپ) و تصویر سازی با چشمان بسته درپیش آزمون رابطه در پس آزمون r= -0/207 و بین مهارت حرکتی ( زمان به معنای توان سرعتی ) و تصویر سازی با چشمان بسته r=0/006 نیز این رابطه معنی دار نیست.

این رابطه ها بین وضوح تصویر سازی با چشم باز نیز سنجیده شد.62 r= - 0/ برای رابطه بین مهارت حرکتی ( تعداد پرتاب توپ) و تصویر سازی با چشمان بازدرپیش آزمون و r= .112) ) برای ( زمان به معنای توان سرعتی ) و تصویر سازی با چشمان باز . همچنین در پس آزمون (-.154 ) مهارت حرکتی ( تعداد پرتاب توپ) و تصویر سازی با چشمان باز و r= .024) ) و بین مهارت حرکتی ( زمان به معنای توان سرعتی ) و تصویر سازی با چشمان باز نیز این رابطه ها معنی دار نیست.

بنا براین فرض اول یعنی تصوير سازي بصري ( با چشمان باز و بسته) در دانش آموزان DCD با مهارت حركتي آنها رابطه ندارد به این جهت برخلاف انتظار پژوهشگر فرض صفررد نمی شود. همچنین نتایج نشان می دهد که تمرین ذهنی نقش مهمی در مهارت حرکتی ایفا می کند و در فرضیه ها هریک از مولفه های تعداد گلها و زمان سرعتی ( در مرحله پیش آزمون و پس آزمون) پیشرفت عملکرد را تبیین می کنند. نتایج نشان داد که در فرضیه ها تمرین ذهنی بیشترین نقش را در مهارت حرکتی (درمرحله زمان سرعتی ) ایفا می کند.اکنون ساعت 03:42 PM برپایه ساعت جهانی (GMT - گرینویچ) +3.5 می باشد.

Powered by vBulletin Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.


Free Persian Language By Harfe rooz Ver 3.0