قدیمی 06-02-2011, 11:38 AM   #1
(کاربر باتجربه)
 
فرهاد آواتار ها
 
تاریخ عضویت: Jan 2011
نوشته ها: 104   (نمایش پست ها)
تشکر: 0
7 بار در 5 پست از ایشان تشکر شده است
Not Ranked  0 score     
Padded کودکان - خود آزمون
آيا كودك من از بلوكه شدن ياد گيري رنج ميبرد ؟

اغلب به راحتي نمي توان اثبات كرد آيا يك كودك از بلوكه شدن يادگيري و يا ترس از امتحان رنج ميبرد. بعضي وقتها به نظر ميرسد كه كودك به اندازه كافي ياد نگرفته و اين علت بي علاقه بودنش به مدرسه است زماني دانش آموز مدام نمرات بد به خانه مي آورد بايستي بطور دقيق به آنها نگاه كرد كه چه دليلي ميتوان داشته باشد .


1- بلوكه شدن دريادگيري چه مي باشد ؟

اين حالتي است كه درباره آن بطور گوناگون ميشود اظهار كرد اما نتيجه آن بطور مشابه است : نمرات بد هستند كودك خلق و خوي بسيار بدي دارد ويا حال او خوب نيست .

حالت نا مطلوبي در بلوكه شدن ياد گيري : آنها خودشان را پنهان مي كنند و در مدرسه مستقل نيستند ولي بايستي در تمام اشتباهاتي كه كردن در پيرامون درسي اشان حاضر باشند و ياد بگيرند . حا ل در مدرسه ويا در فضاي آزاد.


2- بلوكه در يادگيري و نمرات بد نا معلوم


ابتدا هنگامي كه شرايط واقعي ترس از امتحان شروع بشود قبل از آن بلوكه يادگيري ظاهرميشود. در واقع به اين معني است كه كودك ياد ميگيرد ولي در مورد اطلاعات نمي تواند به درستي تفكر بكند و بعدا\" هم نمي تواند مطالبه كند و پيامد آن نمرات بد هستند.

آيا وقتي كه كودك شما در بلوكه يادگيري و ترس از امتحان قرار دارد ميتوانيد خود آزمون ما را امتحان كنيد ؟

بلوكه ياد گيري دلايل زيادي دارد مشكل در اينجاست كه اثرات آن با هم مخلوط ميشود ودر يك زماني دايره شيطاني مي سازد . براي مثال يك شاگرد از معلم مشخصي خوشش نمي آيد او در استرس قرار مي گيرد ترس اورا به امتناع از امتحان هدايت مي كند و دوباره به يك استرس جديد برخورد مي كند .


دلايل اثرات

استرس استرس

رفتار فرار( شاگرد تمام نيروي خودش را ازبين اعتماد نداشتن به رشته درسي خود
مي برد تا از معلم اجتناب كند و بگريزد)
اعتماد نداشتن به رشته درسي خود اجتناب از مدرسه
بيماري رهايي از مدرسه
اعتماد بنفس كم نمرات بد
فشار عملكرد اعتماد بنفس كم
كم نوشيدن رفتار بلوكه يادگيري
خوردن زياد هيدرات كربن همكاري نكردن در مدرسه
بالا بود مواد قندي علاقه نداشتن به چيز جديد
حركت كم ترس وبلوكه خودشان را پنهان كردند براي مدتي طول مي كشد
كمبود مواد معدني – ويتامين
اطلاعات نامطلوب از رسانه ها


3- آسيب رساندن به زندگي

بعضي از كودكان با داشتن بلوكه يادگيري و ترس از امتحان مدرسه را با موفقيت مي گذرانند. به تنهايي خيلي بد است چونكه هر كودكي بايستي شانس داشته باشد كه بهترين مدرك پايانه را بگيرد . اين امكان هم وجود دارد كه اغلب كودكان در همان امكانات خود مي مانند.

مشكل مهم در اينجاست كه اين كودكان احتمالا\" بعدا\" بعنوان بزرگسال دوباره از اين مشكل رنج خواهند برد كه به شرح زير است :

آنان از شرايط امتحاني اجتنا ب مي كنند براي مثال امتحان رانندگي و يا امتحان دادن براي شغل بالاتر.

اعتماد بنفس آنها گرفته مي شود و در زندگي شخصي خود رنچ ميبرنند مانند زندگي كاري .

اين انسانها از اينكه خودشان ياد بگيرند اجتناب مي كنند در صورتي كه ما در يك اجتماع زندگي مي كنيم كه براي مدت طول زندگي بايستي ياد بگيريم . آنها با مشكل يادگيري يا حا لت سختي دارند.

همچنين در زندگي شخصي آنها اثراتي احساس مي شود آنها خيلي كم با شرايط خودشان بعنوان يك انسان راضي هستند كه با ميل ياد بگيرند ودر شرايط امتحاني بتوانند با موفقيت قرار بگيرند . زندگي براي آنها خيلي سخت احساس ميشود چونكه همه جا بايستي مطلب جديدي را ياد بگيرند .

براي همين براي موفق بودن در مدرسه مهم است كه مشكل ياد گيري و ترس از امتحان را حل كنيد. براي زندگي كرد هم موفقيت و راضي بودن مهم است .
ايا كودك شما بلوكه يادگيري و ترس از امتحان دارد ميتوانيد با اين آزمون آن را پيدا كنيد كه مي تواند نكته هاي اخطار باشد .

1- توجه شما

كودك شما در امتحانات ميان ترم از بيخوابي رنج مي برد يلي خير
كودكتان از شما خواهش ميكند كه اجازه دارد در منزل بماند –
براي اطمينان از او بپرسيد كه آيا امتحان دارد ( كودك شما مريض نيست)
كودك شما براي امتحان نگراني كامل مي كند
كود ك شما قبل از امتحان بدنش درد مي كند مانند معده درد سردرد
كودك شما قبل از امتحان بدون تمركز و عصبي است
كودك شما خارج از مدرسه فعا ليتش سريع است و خودش را دورغ گو خطا ب ميكند؟

كودك شما از سردرد شديد رنج ميبرد- درد در محدوده معده و روده؟
در اين آواخر غيبت غيرموجه داشته ؟

اغلب كودك شما يك رفتاربلوكه يادگيري نشان مي دهد ؟

كودك شما سعي مي كند در مبارزات مدرسه خودش را كنار بكشد ( نماند- بدون تكليف خانه- به سر درس نرود

2- همكاري

شما اعتراضهايي از كودكتان مي شنويد مانند من موفق نمي شوم – خيلي مشكل است

كودك شما خودش را از امتحان كنار مي كشد ؟

شما قبل از امتحان معلومات اورا سنجيديد او اغلب تسلط داشته ولي نمرات او با اين وجود متوسط و پد است

كودك شما اغلب وقتش را با يادگيري مي گذراند اما نتيجه امتحان بهتر نميشود.

كودك شما با پرخاشگري عكس العمل نشان مي دهد زماني كه صحبتي از مدرسه و يادگيري پيش مي آيد .

وقتي كه كودك شما از مدرسه تعريف مي كند بندرت هيجان دارد و بيشتر بي ميل و بي تفاوت است

كودك شما از مدرسه كم تعريف مي كند

شما حس كرديد كه كودكتان اغلب بدون تكليف خانه به مدرسه مي رود
نمرات كودك شما در اين آواخر به شدت پايين آمده
كودك من اعتماد بنفس كمي دارد
3- شما از كودكتان در مورد احساسش سوال كنيد
لطفا\" نگذاريد اين ليست آزمايشي را كودك خودش بنويسد بلكه با آرامش راجع آن صحبت كنيد
قبل از امتحان بلي خير
من نگراي زيادي دارم
من ترس ازاين دارم كه موفق نشوم
اغلب احساس خوبي ندارم
بهتر است در خانه بمانم

4- در امتحان

براي من مسخره است كه ورقه امتحاني تقسيم شود
من نا آرام هستم
بعضي اوقات توجه مي كردم كه قلبم خبلي سريع مي زند
من سرد و گاهي گرم مي شوم
بعضي اوقات نگاه به ترمينات مي كنم ديگر هيچ چيز نمي دانم سر من كاملا\" خالي –
چيزهاي كه قبلا\" مي دانستم اكنون بطور ناگهاني نمي دانم


5- اظهارات عمومي

ديگر براي من لذت ندارد
از مدرسه متنفر هستم و خيلي خوشحال خواهم شد كه ديگر به مدرسه نروم ( اين يك اعلام خطر است )
درس هاي تخصصي زيادي و كمي هستند كه من از آنها متنفر هستم
معلماني هم هستند كه من آنها را دوست ندارم و متنفرم
هرچه علامت x در قسمت بلي بيشتر باشد احتمال اين است كه كودك شما از بلوكه يادگيري و ترس از امتحان رنج مي برد .

4- اينگونه كمك كنيد به كودكتان – مشكل او را شما بپذيريد.
اولين قدم بايستي تشخيص مشكل باشد . به كودكتان نشان بدهيد كه درك متقابل داريد كه بي تفاوتي در كجا قرار دارد وكودك شما مشكل كاركردن مدرسه را دارد سعي كنيد ترسهاي كودكتان را قبول كنيد و بپذيريد اين اولين قدمي است كه مشكل حل مي شود. نكه مهم ( كودك شما دراين شرايط تقصيري ندارد)

5- همچنين كودك شما بايستي ترس را قبول بكند
به كودكان كمك كنيد كه ترس از امتحان و احسا س بلوكه يادگيري را بپذيرد. كودكان كمي خجالت مي كشند كه اعتراف كنند از بلوكه يادگيري رنج ميبرند. با شتاب كار نكنيد براي كودكان روشن كنيد كه نه مريض و نه تنها است .

6- تو موفق مي شوي
مشكل بزركي كه در مطلب ترس ازامتحان در حقيقت اين است كه ترسي كه در كودك بوجود مي آيد احساس و فكر مي كند كه در واقع نمي تواند تغيير بدهد . كودكان را تشويق كنيد كه دوباره و هميشه مي توانند بخوبي كارها را انجام بدهند.

7- زياد از مشكلات صحبت نكنيد
وقتي كه مشكل مشخص ميشود \" ترس از امتحان يا بلوكه يادگيري\" را دوباره فراموش كنيد شما اين را تصور كنيد وقتي كه راجع به آن صحبت مي كنيد كه چگونه مشكل را مي توانيد حل بكنيد اشاره به ترس و بلوكه يادگيري ميكنيد و كه كودك در درشرايط بد ي قرار مي دهد و زماني كه بخاطر مي آورد هورمون استرس در آن توليد مي شود و اثر منفي دارد . يك گفتگوي سازنده مشكل سختي را بوجود مي آورد كه در كودك احساس ترس ايجاد مي شود.
وقتي كه كودك شما بطور مدام بخاطر بياورد نمي تواند از مشكل رهايي يابد.
به اين معني نيست كه شما از ترس كودكتان سكوت بكنيد كاملا\" برعكس ولي مي توانيد مطلب را طور ديگري بيان
كنيد.

8- هد فها را فرمولبدي كنيد
براي كودكتان چه چيز عاليتر است ؟ او بايستي آگاه باشد كه درآينده قبل از امتحانات مدرسه ريلكس و آرام باشد . با كودكتان اينگونه راجع آن صحبت كنيد كه انگاري هرهدف مثبت را مي خواهيد باهم به آن دسرسي پيداكنيد .
بدون توجه به اينكه كودك شما چند سال دارد . حمايت براي اين هدف براي هر اتفاقي مورد نياز است .توجه به فرمولبندي و گفتگو داشته باشيد كه شما لغات منفي اجتنا ب كنيد همين آلان يبار سعي كنيد :
بجاي : هدف اين است كه تو هيچ ترسي قبل از امتحانات مدرسه نداشته باشي – بگوييد تو موفق مي شوي در امتحانات مدرسه فقط خيلي ريلكس و آرام باش.
بجاي : توديگر نبايد تاخير بكني بگوييد – ما الان كار مي كنيم كه تمرينات را بتواني سريع تمام بكني.

9- يك مطلب مهم
اغلب يك روش خيلي ساده كافي است كه به كودكتان كمك كنيد . قبل از اينكه صبح به مدرسه برود كارهاي مدرسه اش را جلويش بگذاريد . دست به شانه و كمرش بزنيد و خيلي راحت بگوييد تو مي تواني و يا تو مي داني . بتنهاي همين مقدار كوچك مي تواند اثر بزرگي بر كودك شما بگذارد. كلام دلگرم كننده اينطوري از اعتماد خيلي حمايت مي كند .

10- با معلمان صحبت بكنيد
با معلمان كودكتان راجع ترس از امتحان و بلوكه يادگيري صحبت بكنيد . معلم نمي توان د بداند كه آيا كودك شما اصلا\" زحمت مي كشد اينطوري مي توانيد روشن كنيد كه كودك شما به خودش زحمت مي دهد براي كمك سوال بكنيد كه بتوانيد براي كودكتان استفاده كنيد .
11- حل كردن مشكل ترس از امتحان و بلوكه يادگيري
با تستي كه داده شده مي توانيد نكات مهم آنرا پيدا كنيد ولي به تنهايي والدين نمي توانند مشكل را حل كنند به اين خاطر بايستي نزذ روانشناس و روانكار مدرسه بروند و از آنها كمك بخواهند .


فرهاد آنلاین نیست.  
Share on Facebook
پاسخ با نقل قول
پاسخ

برچسب ها
کودک, کودکان, روان شناسی, روانشناسی, روانشناسی کودک


کاربران در حال دیدن موضوع: 1 نفر (0 عضو و 1 مهمان)
 
ابزارهای موضوع
نحوه نمایش

مجوز های ارسال و ویرایش
شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
شما نمیتوانید فایل پیوست در پست خود ضمیمه کنید
شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید

BB code هست فعال
شکلک ها فعال است
کد [IMG] فعال است
کد HTML غیر فعال است
Trackbacks are فعال
Pingbacks are فعال
Refbacks are فعال


Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است