روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها  
بازگشت   روانشناسی، روانکاوی، روانسنجی، روانپزشکی، مشاوره، مقالات و تست ها > راهنما

شکلک ها
شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

Yahoo
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1: 1 1
:2: 2 2
:4: 4 4
:3: 3 3
:20: 20 20
:12: 12 12
:14: 14 14
:21: 21 21
:9: 9 9
:19: 19 19
:71: 71 71
:106: 106 106
:24: 24 24
:70: 70 70
:48: 48 48
:53: 53 53
:45: 45 45
:42: 42 42
:109: 109 109
:39: 39 39
:114: 114 114
:41: 41 41
:62: 62 62
:63: 63 63
:52: 52 52
:54: 54 54
:57: 57 57
:60: 60 60
Yahoo All
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:58: 58 58
:66: 66 66
:74: 74 74
:10: 10 10
:102: 102 102
:18: 18 18
:110: 110 110
:26: 26 26
:34: 34 34
:50: 50 50
:7: 7 7
:79: 79 79
:15: 15 15
:107: 107 107
:23: 23 23
:115: 115 115
:31: 31 31
:47: 47 47
:55: 55 55
:68: 68 68
:76: 76 76
:104: 104 104
:112: 112 112
:28: 28 28
:36: 36 36
:44: 44 44
:65: 65 65
:73: 73 73
:101: 101 101
:17: 17 17
:25: 25 25
:33: 33 33
:49: 49 49
:6: 6 6
:78: 78 78
:22: 22 22
:30: 30 30
:38: 38 38
:46: 46 46
:59: 59 59
:67: 67 67
:75: 75 75
:11: 11 11
:103: 103 103
:111: 111 111
:27: 27 27
:35: 35 35
:43: 43 43
:51: 51 51
:64: 64 64
:72: 72 72
:8: 8 8
:100: 100 100
:16: 16 16
:108: 108 108
:32: 32 32
:40: 40 40
:56: 56 56
:61: 61 61
:69: 69 69
:5: 5 5
:77: 77 77
:13: 13 13
:105: 105 105
:113: 113 113
:29: 29 29
:37: 37 37
icq
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:3lol: Lol Lol
:kiss45: Kiss Kiss
:3smile: Smile Smile
:dash2: Dash2 Dash2
:girl_claping: Girl Claping Girl Claping
:girl_feminist: Girl Feminist Girl Feminist
:morning1: Morning1 Morning1
:girl_hysteric: Girl Hysteric Girl Hysteric
:pleasantry: Pleasantry Pleasantry
:girl_phone2: Girl Phone2 Girl Phone2
:secret2: Secret2 Secret2
:girl_yes: Girl Yes Girl Yes
:3blush: Blush Blush
:mail1: Mail1 Mail1
:bomb: Bomb Bomb
:empathy2: Empathy2 Empathy2
:greeting: Greeting Greeting
:3help: Help Help
:wacko2: Wacko2 Wacko2
:3sad: Sad Sad
:34bye: Bye Bye
:girl_blush2: Girl Blush2 Girl Blush2
:girl_dance: Girl Dance Girl Dance
:girl_haha: Girl Haha Girl Haha
:nyam1: Nyam1 Nyam1
:girl_nea: Girl Nea Girl Nea
:scare: Scare Scare
:girl_tender: Girl Tender Girl Tender
:3aggressive: Aggressive Aggressive
:hang1: Hang1 Hang1
:acute: Acute Acute
:dance2: Dance2 Dance2
:fool3: Fool3 Fool3
:music3: Music Music
:3wink: Wink Wink
:girl_angel: Girl Angel Girl Angel
:girl_cray: Girl Cray Girl Cray
:girl_feminist_en: Girl Feminist En Girl Feminist En
:nea: Nea Nea
:girl_in_dreams: Girl In Dreams Girl In Dreams
:rofl: Rofl Rofl
:girl_sad: Girl Sad Girl Sad
:stop: Stop Stop
:girl_yes3: Girl Yes3 Girl Yes3
:3cool: Cool Cool
:man_in_love: Man In Love Man In Love
:clapping: Clapping Clapping
:flag_of_truce: Flag Of Truce Flag Of Truce
:3hmm: Hmm Hmm
:43crazy: Crazy Crazy
:shout3: Shout Shout
:dash1: Dash1 Dash1
:girl_bye2: Girl Bye2 Girl Bye2
:girl_emo: Girl Emo Girl Emo
:mocking: Mocking Mocking
:girl_hospital2: Girl Hospital2 Girl Hospital2
:pardon: Pardon Pardon
:girl_phone1: Girl Phone1 Girl Phone1
:scratch_one-s_head: Scratch One S Head Scratch One S Head
:girl_wink: Girl Wink Girl Wink
:3biggrin: Biggrin Biggrin
:kiss3: Kiss3 Kiss3
:blum2: Blum2 Blum2
:empathy: Empathy Empathy
:good2: Good2 Good2
:wacko1: Wacko1 Wacko1
:rolleye3s: Rolleyes Rolleyes
:yes3: Yes Yes
:girl_blush: Girl Blush Girl Blush
:girl_curtsey: Girl Curtsey Girl Curtsey
:girl_flirt: Girl Flirt Girl Flirt
:new_russian: New Russian New Russian
:girl_mad: Girl Mad Girl Mad
:rolleyes2: Rolleyes2 Rolleyes2
:girl_spruce_up: Girl Spruce Up Girl Spruce Up
:unknown: Unknown Unknown
:give_rose: Give Rose Give Rose
:diablo3: Diablo Diablo
:cray: Cray Cray
:fool2: Fool2 Fool2
:3mad: Mad Mad
:3sorry: Sorry Sorry
:gamer: Gamer Gamer
:girl_cool: Girl Cool Girl Cool
:girl_feminist_0: Girl Feminist 0 Girl Feminist 0
:morning2: Morning2 Morning2
:girl_impossible: Girl Impossible Girl Impossible
:praising: Praising Praising
:girl_phone3: Girl Phone3 Girl Phone3
:shok: Shok Shok
:girl_yes2: Girl Yes2 Girl Yes2
:3bye2: Bye2 Bye2
:mamba: Mamba Mamba
:boredom: Boredom Boredom
:empathy3: Empathy3 Empathy3
:i_am_so_happy: I Am So Happy I Am So Happy
:3hi: Hi Hi
:wacko3: Wacko3 Wacko3
:secret3: Secret Secret
:air_kiss: Air Kiss Air Kiss
:girl_bye: Girl Bye Girl Bye
:girl_devil: Girl Devil Girl Devil
:girl_hospital: Girl Hospital Girl Hospital
:nyam2: Nyam2 Nyam2
:girl_pardon: Girl Pardon Girl Pardon
:scare3: Scare3 Scare3
:girl_wacko: Girl Wacko Girl Wacko
:3bad: Bad Bad
:ireful: Ireful Ireful
:blum1: Blum1 Blum1
:drinks: Drinks Drinks
:good: Good Good
:ok3: Ok Ok
:3yahoo: Yahoo Yahoo
:girl_blum: Girl Blum Girl Blum
:girl_crazy: Girl Crazy Girl Crazy
:girl_flag_of_truce: Girl Flag Of Truce Girl Flag Of Truce
:negative: Negative Negative
:girl_in_love: Girl In Love Girl In Love
:rofl2: Rofl2 Rofl2
:girl_smile: Girl Smile Girl Smile
:timeout: Timeout Timeout
:give_heart: Give Heart Give Heart
:dance3: Dance Dance
:sarcastic: Sarcastic Sarcastic
:congratulate: Congratulate Congratulate
:fool: Fool Fool
Small
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:blush: Blush Blush
:afro: Afro Afro
:arabia: Arabia Arabia
:ban: Ban Ban
:beee: Beee Beee
:eek: Eek Eek
:lol: Lol Lol
:nerd: Nerd Nerd
:sniper: Sniper Sniper
:firefox: Firefox Firefox
:mobile: Mobile Mobile
:no_clue: No Clue No Clue
:stoned: Stoned Stoned
:flowers: Flowers Flowers
:photo: Photo Photo
:cat2: Cat2 Cat2
:swoon: Swoon Swoon
:geek: Geek Geek
:pray: Pray Pray
:clover: Clover Clover
:throb: Throb Throb
:gunsmilie: Gunsmilie Gunsmilie
:red_indian: Red Indian Red Indian
:cool: Cool Cool
:tongue2: Tongue2 Tongue2
:help: Help Help
:sad: Sad Sad
:crybaby: Crybaby Crybaby
:watsup: Watsup Watsup
:horse: Horse Horse
:second: Second Second
:dizzy: Dizzy Dizzy
:winkiss: Winkiss Winkiss
:in_love: In Love In Love
:shout: Shout Shout
:down: Down Down
:yu: Yu Yu
:kiss2: Kiss2 Kiss2
:smile: Smile Smile
:brow: Brow Brow
:angel: Angel Angel
:bad: Bad Bad
:bash: Bash Bash
:bleh: Bleh Bleh
:smilie_xp: Smilie Xp Smilie Xp
:excl: Excl Excl
:mad: Mad Mad
:nonono: Nonono Nonono
:specool: Specool Specool
:fishing: Fishing Fishing
:oops: Oops Oops
:canadian: Canadian Canadian
:sun: Sun Sun
:furious: Furious Furious
:plane: Plane Plane
:chinese: Chinese Chinese
:thinking: Thinking Thinking
:gossip: Gossip Gossip
:question: Question Question
:confused3: Confused3 Confused3
:toilet: Toilet Toilet
:handshake: Handshake Handshake
:rolleyes: Rolleyes Rolleyes
:crutch: Crutch Crutch
:victory: Victory Victory
:holiday: Holiday Holiday
:scared: Scared Scared
:detective: Detective Detective
:wink: Wink Wink
:icecream: Icecream Icecream
:shit: Shit Shit
:donatello: Donatello Donatello
:yes: Yes Yes
:kid: Kid Kid
:sleep: Sleep Sleep
:drunk: Drunk Drunk
:laught: Laught Laught
:bored: Bored Bored
:ah: Ah Ah
:arrow: Arrow Arrow
:bangin: Bangin Bangin
:beta: Beta Beta
:smilie_mysql: Smilie Mysql Smilie Mysql
:euro: Euro Euro
:lookaround: Lookaround Lookaround
:no: No No
:sorry: Sorry Sorry
:first: First First
:na: Na Na
:nyam: Nyam Nyam
:bye3: Bye3 Bye3
:stressed: Stressed Stressed
:fox: Fox Fox
:pimp: Pimp Pimp
:chair: Chair Chair
:tastey: Tastey Tastey
:goodnight: Goodnight Goodnight
:puke: Puke Puke
:cold: Cold Cold
:thumbup: Thumbup Thumbup
:haha: Haha Haha
:rip: Rip Rip
:cowboy: Cowboy Cowboy
:tv: Tv Tv
:hitler: Hitler Hitler
:sailor: Sailor Sailor
:cupidarrow: Cupidarrow Cupidarrow
:wc: Wc Wc
:hurray: Hurray Hurray
:serenade: Serenade Serenade
:dntknw: Dntknw Dntknw
:yahoo: Yahoo Yahoo
:jockey: Jockey Jockey
:shutup: Shutup Shutup
:drive: Drive Drive
:zorro: Zorro Zorro
:lady: Lady Lady
:blow: Blow Blow
:bye2: Bye2 Bye2
:2guns: 2guns 2guns
:apploud: Apploud Apploud
:balloon: Balloon Balloon
:batman: Batman Batman
:listen: Listen Listen
:nene: Nene Nene
:smurf: Smurf Smurf
:finger: Finger Finger
:man: Man Man
:notworthy: Notworthy Notworthy
:starwars: Starwars Starwars
:flower: Flower Flower
:phone: Phone Phone
:cat: Cat Cat
:sweat: Sweat Sweat
:gathering: Gathering Gathering
:pokey: Pokey Pokey
:clap2: Clap2 Clap2
:threat: Threat Threat
:group: Group Group
:rap: Rap Rap
:construction: Construction Construction
:tongue: Tongue Tongue
:happybday: Happybday Happybday
:rtfm: Rtfm Rtfm
:cry2: Cry2 Cry2
:wallbash: Wallbash Wallbash
:hoover: Hoover Hoover
:scream: Scream Scream
:disgust: Disgust Disgust
:winking: Winking Winking
:innocent: Innocent Innocent
:shopping: Shopping Shopping
:dots: Dots Dots
:yinyang: Yinyang Yinyang
:kiss: Kiss Kiss
:smartass: Smartass Smartass
:eat: Eat Eat
:boxing: Boxing Boxing
:alien: Alien Alien
:baby: Baby Baby
:banned: Banned Banned
:black%20eye: Black%20eye Black%20eye
:smilie_tux: Smilie Tux Smilie Tux
:evil_idea: Evil Idea Evil Idea
:love2: Love2 Love2
:nono: Nono Nono
:spam: Spam Spam
:fishhit: Fishhit Fishhit
:ok: Ok Ok
:bye_kiss: Bye Kiss Bye Kiss
:stupid: Stupid Stupid
:fuckoff: Fuckoff Fuckoff
:pizza: Pizza Pizza
:chef: Chef Chef
:think: Think Think
:google: Google Google
:puppy: Puppy Puppy
:confused2: Confused2 Confused2
:time: Time Time
:hammer: Hammer Hammer
:rockon: Rockon Rockon
:crazy2: Crazy2 Crazy2
:vampire: Vampire Vampire
:hockey: Hockey Hockey
:santa: Santa Santa
:death: Death Death
:whistle: Whistle Whistle
:hysterical: Hysterical Hysterical
:shifty: Shifty Shifty
:doh: Doh Doh
:yawn: Yawn Yawn
:kicking: Kicking Kicking
:sick: Sick Sick
:drooling: Drooling Drooling
:laugh: Laugh Laugh
:book: Book Book
:aggressive: Aggressive Aggressive
:argue: Argue Argue
:band: Band Band
:beer: Beer Beer
:smile2: Smile2 Smile2
:em: Em Em
:lol_sign: Lol Sign Lol Sign
:newyear: Newyear Newyear
:sorcerer: Sorcerer Sorcerer
:fireman: Fireman Fireman
:music: Music Music
:nuke: Nuke Nuke
:strange: Strange Strange
:football: Football Football
:photo2: Photo2 Photo2
:censored: Censored Censored
:talk: Talk Talk
:goodbye: Goodbye Goodbye
:pray2: Pray2 Pray2
:clown: Clown Clown
:thumbdown: Thumbdown Thumbdown
:gun_bandana: Gun Bandana Gun Bandana
:rifle: Rifle Rifle
:cop: Cop Cop
:tooth: Tooth Tooth
:hi: Hi Hi
:saddam: Saddam Saddam
:crying: Crying Crying
:wazuuup: Wazuuup Wazuuup
:hug: Hug Hug
:secret: Secret Secret
:dj: Dj Dj
:wow: Wow Wow
:jester: Jester Jester
:shuriken: Shuriken Shuriken
:drag: Drag Drag
:zipped: Zipped Zipped
:kwasny: Kwasny Kwasny
:blind: Blind Blind
:bye: Bye Bye
:1eye: 1eye 1eye
:angry: Angry Angry
:bag: Bag Bag
:bath: Bath Bath
:naughty: Naughty Naughty
:smoke: Smoke Smoke
:fight: Fight Fight
:mad2: Mad2 Mad2
:notme: Notme Notme
:sp_ike: Sp Ike Sp Ike
:flex: Flex Flex
:osama: Osama Osama
:captain: Captain Captain
:surrender: Surrender Surrender
:fyou: Fyou Fyou
:play_ball: Play Ball Play Ball
:clap: Clap Clap
:third: Third Third
:gossip2: Gossip2 Gossip2
:ranting: Ranting Ranting
:confusedS: ConfusedS ConfusedS
:tomato: Tomato Tomato
:happy: Happy Happy
:rotfl: Rotfl Rotfl
:cry: Cry Cry
:walkman: Walkman Walkman
:homestar: Homestar Homestar
:scooter: Scooter Scooter
:diablo: Diablo Diablo
:wink2: Wink2 Wink2
:idea: Idea Idea
:shocking: Shocking Shocking
:dontgetit: Dontgetit Dontgetit
:yes2: Yes2 Yes2
:king: King King
:sly: Sly Sly
:duel: Duel Duel
:lightbulb: Lightbulb Lightbulb
:boxed: Boxed Boxed
:alcoholic: Alcoholic Alcoholic
:artist: Artist Artist
:bann: Bann Bann
:biggrin: Biggrin Biggrin
:smilie_osx: Smilie Osx Smilie Osx
:evil: Evil Evil
:love: Love Love
:no2: No2 No2
:sos: Sos Sos
:fish: Fish Fish
:offtopic: Offtopic Offtopic
:bye_happy: Bye Happy Bye Happy
:stretcher: Stretcher Stretcher
:friend: Friend Friend
:pirate: Pirate Pirate
:cheers: Cheers Cheers
:taz: Taz Taz
:goof: Goof Goof
:punk: Punk Punk
:confused: Confused Confused
:thumb_up: Thumb Up Thumb Up
:haha2: Haha2 Haha2
:rlol: Rlol Rlol
:crazy: Crazy Crazy
:unsure: Unsure Unsure
:hmm: Hmm Hmm
:samui: Samui Samui
:dance: Dance Dance
:weight_lift: Weight Lift Weight Lift
:hypocrite: Hypocrite Hypocrite
:sheep: Sheep Sheep
:doctor: Doctor Doctor
:yak: Yak Yak
:kewlpics: Kewlpics Kewlpics
:shy: Shy Shy
:drool: Drool Drool
:lamo: Lamo Lamo
Big
آنچه که نوشته می شود نمایش نتیجه گرافیکی مفهوم
:1 (10): 1 (10) 1 (10)
:6 (7): 6 (7) 6 (7)
:2 (3): 2 (3) 2 (3)
:6 (15): 6 (15) 6 (15)
:2 (11): 2 (11) 2 (11)
:7 (8): 7 (8) 7 (8)
:3 (4): 3 (4) 3 (4)
:8 (4): 8 (4) 8 (4)
:3 (12): 3 (12) 3 (12)
:9 (3): 9 (3) 9 (3)
:4 (5): 4 (5) 4 (5)
:10 (4): 10 (4) 10 (4)
:4 (13): 4 (13) 4 (13)
:11 (5): 11 (5) 11 (5)
:5 (6): 5 (6) 5 (6)
:12 (6): 12 (6) 12 (6)
:5 (14): 5 (14) 5 (14)
:17 (7): 17 (7) 17 (7)
:4h: 4 4
:19 (2): 19 (2) 19 (2)
:2g6: 26 26
:20 (4): 20 (4) 20 (4)
:22 (2): 22 (2) 22 (2)
:24 (2): 24 (2) 24 (2)
:26 (3): 26 (3) 26 (3)
:14 (4): 14 (4) 14 (4)
:29 (3): 29 (3) 29 (3)
:15 (5): 15 (5) 15 (5)
:34 (2): 34 (2) 34 (2)
:16 (6): 16 (6) 16 (6)
:42 (2): 42 (2) 42 (2)
:1 (7): 1 (7) 1 (7)
:6 (4): 6 (4) 6 (4)
:1 (15): 1 (15) 1 (15)
:6 (12): 6 (12) 6 (12)
:2 (8): 2 (8) 2 (8)
:7 (5): 7 (5) 7 (5)
:2 (16): 2 (16) 2 (16)
:7_002: 7 002 7 002
:3 (9): 3 (9) 3 (9)
:8_002 (3): 8 002 (3) 8 002 (3)
:4 (2): 4 (2) 4 (2)
:9 (8): 9 (8) 9 (8)
:4 (10): 4 (10) 4 (10)
:11 (2): 11 (2) 11 (2)
:5 (3): 5 (3) 5 (3)
:12 (3): 12 (3) 12 (3)
:5 (11): 5 (11) 5 (11)
:17 (4): 17 (4) 17 (4)
:47 (2): 47 (2) 47 (2)
:18 (5): 18 (5) 18 (5)
:1mm4: 14 14
:19 (7): 19 (7) 19 (7)
:21 (4): 21 (4) 21 (4)
:23 (3): 23 (3) 23 (3)
:25 (3): 25 (3) 25 (3)
:13 (8): 13 (8) 13 (8)
:28 (2): 28 (2) 28 (2)
:15 (2): 15 (2) 15 (2)
:32 (2): 32 (2) 32 (2)
:16 (3): 16 (3) 16 (3)
:39 (2): 39 (2) 39 (2)
:1 (4): 1 (4) 1 (4)
:1 (12): 1 (12) 1 (12)
:6 (9): 6 (9) 6 (9)
:2 (5): 2 (5) 2 (5)
:7 (2): 7 (2) 7 (2)
:2 (13): 2 (13) 2 (13)
:7_002 (2): 7 002 (2) 7 002 (2)
:3 (6): 3 (6) 3 (6)
:8 (6): 8 (6) 8 (6)
:3 (14): 3 (14) 3 (14)
:9 (5): 9 (5) 9 (5)
:4 (7): 4 (7) 4 (7)
:10 (6): 10 (6) 10 (6)
:4 (15): 4 (15) 4 (15)
:11 (7): 11 (7) 11 (7)
:5 (8): 5 (8) 5 (8)
:12 (8): 12 (8) 12 (8)
:5 (16): 5 (16) 5 (16)
:44 (2): 44 (2) 44 (2)
:18 (2): 18 (2) 18 (2)
:z6: 6 6
:19 (4): 19 (4) 19 (4)
:42m: 42 42
:20 (6): 20 (6) 20 (6)
:22 (4): 22 (4) 22 (4)
:24 (4): 24 (4) 24 (4)
:13 (5): 13 (5) 13 (5)
:27 (2): 27 (2) 27 (2)
:14 (6): 14 (6) 14 (6)
:30 (3): 30 (3) 30 (3)
:15 (7): 15 (7) 15 (7)
:36 (2): 36 (2) 36 (2)
:16 (8): 16 (8) 16 (8)
:1 (9): 1 (9) 1 (9)
:6 (6): 6 (6) 6 (6)
:2 (2): 2 (2) 2 (2)
:6 (14): 6 (14) 6 (14)
:2 (10): 2 (10) 2 (10)
:7 (7): 7 (7) 7 (7)
:3 (3): 3 (3) 3 (3)
:8 (3): 8 (3) 8 (3)
:3 (11): 3 (11) 3 (11)
:9 (2): 9 (2) 9 (2)
:4 (4): 4 (4) 4 (4)
:10 (3): 10 (3) 10 (3)
:4 (12): 4 (12) 4 (12)
:11 (4): 11 (4) 11 (4)
:5 (5): 5 (5) 5 (5)
:12 (5): 12 (5) 12 (5)
:5 (13): 5 (13) 5 (13)
:17 (6): 17 (6) 17 (6)
:f3: 3 3
:18 (7): 18 (7) 18 (7)
:2x1: 21 21
:20 (3): 20 (3) 20 (3)
:21 (6): 21 (6) 21 (6)
:23 (5): 23 (5) 23 (5)
:26 (2): 26 (2) 26 (2)
:14 (3): 14 (3) 14 (3)
:29 (2): 29 (2) 29 (2)
:15 (4): 15 (4) 15 (4)
:33 (2): 33 (2) 33 (2)
:16 (5): 16 (5) 16 (5)
:41 (2): 41 (2) 41 (2)
:6 (3): 6 (3) 6 (3)
:1 (14): 1 (14) 1 (14)
:6 (11): 6 (11) 6 (11)
:2 (7): 2 (7) 2 (7)
:7 (4): 7 (4) 7 (4)
:2 (15): 2 (15) 2 (15)
:7_002 (4): 7 002 (4) 7 002 (4)
:3 (8): 3 (8) 3 (8)
:8_002 (2): 8 002 (2) 8 002 (2)
:3 (16): 3 (16) 3 (16)
:9 (7): 9 (7) 9 (7)
:4 (9): 4 (9) 4 (9)
:10 (8): 10 (8) 10 (8)
:5 (2): 5 (2) 5 (2)
:12 (2): 12 (2) 12 (2)
:5 (10): 5 (10) 5 (10)
:13 (3): 13 (3) 13 (3)
:1 (6): 1 (6) 1 (6)
:17 (3): 17 (3) 17 (3)
:46 (2): 46 (2) 46 (2)
:18 (4): 18 (4) 18 (4)
:10nh: 10 10
:19 (6): 19 (6) 19 (6)
:5i5: 55 55
:21 (3): 21 (3) 21 (3)
:23 (2): 23 (2) 23 (2)
:25 (2): 25 (2) 25 (2)
:13 (7): 13 (7) 13 (7)
:27 (4): 27 (4) 27 (4)
:14 (8): 14 (8) 14 (8)
:31 (3): 31 (3) 31 (3)
:16 (2): 16 (2) 16 (2)
:38 (2): 38 (2) 38 (2)
:1 (3): 1 (3) 1 (3)
:1 (11): 1 (11) 1 (11)
:6 (8): 6 (8) 6 (8)
:2 (4): 2 (4) 2 (4)
:6 (16): 6 (16) 6 (16)
:2 (12): 2 (12) 2 (12)
:7 (9): 7 (9) 7 (9)
:3 (5): 3 (5) 3 (5)
:8 (5): 8 (5) 8 (5)
:3 (13): 3 (13) 3 (13)
:9 (4): 9 (4) 9 (4)
:4 (6): 4 (6) 4 (6)
:10 (5): 10 (5) 10 (5)
:4 (14): 4 (14) 4 (14)
:11 (6): 11 (6) 11 (6)
:5 (7): 5 (7) 5 (7)
:12 (7): 12 (7) 12 (7)
:5 (15): 5 (15) 5 (15)
:17 (8): 17 (8) 17 (8)
:x5: 5 5
:19 (3): 19 (3) 19 (3)
:41y: 41 41
:20 (5): 20 (5) 20 (5)
:22 (3): 22 (3) 22 (3)
:24 (3): 24 (3) 24 (3)
:13 (4): 13 (4) 13 (4)
:26 (4): 26 (4) 26 (4)
:14 (5): 14 (5) 14 (5)
:30 (2): 30 (2) 30 (2)
:15 (6): 15 (6) 15 (6)
:35 (2): 35 (2) 35 (2)
:16 (7): 16 (7) 16 (7)
:43 (2): 43 (2) 43 (2)
:1 (8): 1 (8) 1 (8)
:6 (5): 6 (5) 6 (5)
:1 (16): 1 (16) 1 (16)
:6 (13): 6 (13) 6 (13)
:2 (9): 2 (9) 2 (9)
:7 (6): 7 (6) 7 (6)
:3 (2): 3 (2) 3 (2)
:8 (2): 8 (2) 8 (2)
:3 (10): 3 (10) 3 (10)
:8_002: 8 002 8 002
:4 (3): 4 (3) 4 (3)
:10 (2): 10 (2) 10 (2)
:4 (11): 4 (11) 4 (11)
:11 (3): 11 (3) 11 (3)
:5 (4): 5 (4) 5 (4)
:12 (4): 12 (4) 12 (4)
:5 (12): 5 (12) 5 (12)
:17 (5): 17 (5) 17 (5)
:48 (2): 48 (2) 48 (2)
:18 (6): 18 (6) 18 (6)
:1w9: 19 19
:20 (2): 20 (2) 20 (2)
:21 (5): 21 (5) 21 (5)
:23 (4): 23 (4) 23 (4)
:25 (4): 25 (4) 25 (4)
:14 (2): 14 (2) 14 (2)
:28 (3): 28 (3) 28 (3)
:15 (3): 15 (3) 15 (3)
:32 (3): 32 (3) 32 (3)
:16 (4): 16 (4) 16 (4)
:40 (2): 40 (2) 40 (2)
:1 (5): 1 (5) 1 (5)
:1 (13): 1 (13) 1 (13)
:6 (10): 6 (10) 6 (10)
:2 (6): 2 (6) 2 (6)
:7 (3): 7 (3) 7 (3)
:2 (14): 2 (14) 2 (14)
:7_002 (3): 7 002 (3) 7 002 (3)
:3 (7): 3 (7) 3 (7)
:8 (7): 8 (7) 8 (7)
:3 (15): 3 (15) 3 (15)
:9 (6): 9 (6) 9 (6)
:4 (8): 4 (8) 4 (8)
:10 (7): 10 (7) 10 (7)
:4 (16): 4 (16) 4 (16)
:11 (8): 11 (8) 11 (8)
:5 (9): 5 (9) 5 (9)
:13 (2): 13 (2) 13 (2)
:6 (2): 6 (2) 6 (2)
:17 (2): 17 (2) 17 (2)
:45 (2): 45 (2) 45 (2)
:18 (3): 18 (3) 18 (3)
:x7: 7 7
:19 (5): 19 (5) 19 (5)
:4u7: 47 47
:21 (2): 21 (2) 21 (2)
:22 (5): 22 (5) 22 (5)
:24 (5): 24 (5) 24 (5)
:13 (6): 13 (6) 13 (6)
:27 (3): 27 (3) 27 (3)
:14 (7): 14 (7) 14 (7)
:31 (2): 31 (2) 31 (2)
:15 (8): 15 (8) 15 (8)
:37 (2): 37 (2) 37 (2)
:1 (2): 1 (2) 1 (2)

Heavy Bomber   Alcoholicity    Compotation    Allowedly    Heavy Armed    Catimini    Empoison    Consumedly    Chibouk    Impendent    According As    I Think wow    Discommend    Rub Al Khali    Foresaid


All times are GMT. The time now is 12:55 PM.


کپی رایت © 1388 . کلیه حقوق برای وبگاه حرف روز محفوظ است